Ochrana prírody - 37/2021

Obr. 15: Ružicový a kontúrový diagram nameraných azi- mutov najdlhších osí závr- tov na Čachtickej planine (L AČNÝ et al. 2019) Fig. 15. Rose and contour dia- gram of measured azimu- ths of the longest doline axes on the Čachtice Plain (L AČNÝ et al. 2019)

Po vizualizácii možno zistíme, že určitá nadmorská výška dominuje a môžeme ju porovnať napríklad s fázami zarovná- vania povrchu skúmanej oblasti. Pre predstavu takýchto vzťahov odporúčame štúdiu zameranú na výskum závrtov z oblasti Čachtickej planiny (L AČNÝ et al. 2019).

DISKUSIA A ZÁVER Cieľom nášho príspevku bolo vnoriť odborných zamestnancov do problematiky závrtov, s dôrazom na terénnu časť ich mapovania a vizualizáciu atribútov závrtov a poskytnúť možnosti využitia GIS pri ich mapovaní, vhodné aj pre používateľov- -začiatočníkov. Ďalším krokom je morfometrická analýza a genéza závrtov. Všetky na to potrebné dáta sú súčasťou meraných atribútov priamo v teréne. Ďalší výskum závrtov môže byť realizovaný napríklad geofyzikálnymi metódami (elektrická rezis- tivitná tomografia, seizmické merania, gravimetrické merania a i.) Práve kombináciou morfometrickej analýzy, štúdiom pod- ložia a využitím geofyzikálnych metód možno prispieť ku genéze závrtov a posunúť tak hranice poznania. Z už spomenutých 7 000 závrtov v Západných Karpatoch je iba minimálna časť takto zmapovaná. Je tu preto šanca posunúť poznatky ďalej as- poň na regionálnej úrovni.

56 \ Ochrana prírody, 37/2021

Made with FlippingBook PDF to HTML5