Ochrana prírody - 37/2021

Pri terénnom výskume sa však stretávame aj s problémami. Za asi najväčší považujeme rozlišovanie genetických typov závrtov medzi disolučnými a subsi- denčnými. Problematika a pohľady sú oveľa kompliko- vanejšie, dokonca si aj protirečia. Podstatou je, že pri terénnom výskume doslova „nevidíme pod zem“ a ne- vieme preto posúdiť procesy, ktoré sú charakteristické pre jeden či druhý typ. Kroková metóda má tiež svo- je slabiny. Je však v súčasnosti najrýchlejšia, najmä vo vzťahu k mapovaniu niekoľkých desiatok závrtov den- ne. Ak obvod všetkých závrtov krokuje iba jeden ma- povateľ, odchýlka proporčne zasiahne všetky závrty, takže pri porovnávaní to nie je až taký veľký problém. Subjektivita je taktiež pri definícii hrany závrtu či de- finovaní najdlhšej osi závrtu. V prípade najdlhšej osi na overenie poslúžia dobre LiDAR-ové dáta. Najmä pri aluviálnych závrtoch s kľukatiacou ro- novou ryhou vyvstáva problém, kde je potrebné hrani- cu závrtu umelo ukončiť, pretože závrt má byť uzavretý zo všetkých strán. Ak by sme dlhšie ronové ryhy zapo- čítali napríklad spolu s obvodom alebo najdlhšou osou závrtu, pri štatistickom vyhodnotení môžu nastať dis- proporcie voči iným závrtom. Pravdaže, menšie rovné ronové ryhy, ktoré sa nachádzajú najmä v smere ma- ximálneho predĺženia závrtu, nie sú problémom a sú súčasťou merania závrtu. Na záver treba dodať, že závrty sú úžasné krasové formy, niektoré fungujú tisícky až státisíce rokov. Vzni- kajú aj počas ľudského života, najmä tie kolapsové. Oplatí sa ich preto spoznávať aj chrániť.

Obr. 16: A) Graf znázorňujúci početnosť závrtov na základe ich obvo- du (Čachtická planina); B) Graf znázorňujúci početnosť závrtov na základe ich hĺbky (Čachtická planina) (L AČNÝ et al. 2019) Fig. 16. A) Graph showing multiplicity of dolines based on their peri- meter (Čachtice Plain); B) Graph showing multiplicity of dolines based on their depth (Čachtice Plain) (L AČNÝ et al. 2019)

Poďakovanie: Príspevok bol vypracovaný s podporou projektu APVV-16-0146 a Plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody SR na rok 2021. Veľmi pekne ďakujeme recenzentovi RNDr. Ľudovítovi Gaálovi, PhD., za odbornú recenziu, ktorá ešte zvýšila kvalitu manuskriptu.

LITERATÚRA B ONDESAN , A., M ENEGHEL , M. & S AURO , U., 1992: Morphometric analysis of dolines. International Journal of Speleology , 21, 1 – 4: 1 – 55. C ASTIGLIONI B., 1991: Some morphometric and environmental aspects of dolines in Berici Hills (Vincenza, Italy). Proceeding of the Inter- national Conference on Environmental Changes in Karst. Areas-IGU-UIS, Quaderni del Dipartimento di Geografia nr. 13, Universita di Padova: 143 – 155. C VIJIĆ , J., 1893: Der Karstphänomen. Geographische Abhandlungen , 5: 219 – 329. D E C ARVALHO , O. A., J ÚNIOR , G UIMAR Ã ES , R. F., M ONTGOMERY , D. R., G ILLIESPIE , A. R., T RANCOSO G OMES , R. A., D E S OUZA M ARTINS , É. & S ILVA , N. C., 2014: Karst depression detection using ASTER, ALOS/PRISM and SRTM-derived digital elevation models in the Bambuí Group, Brazil. Remote Sensing , 6 (1): 330 – 351. D UŠEKOVÁ , L., L AČNÝ , A., V ESELSKÝ , M., P APČO , J. & Š UJAN , M., 2020: Lidarové dáta pri výskume závrtov na plošinách Kuchynsko-orešanské- ho krasu. Geografický časopis , 72, 4: 371 – 390. H EVESI , A., 1990: Triedenie krasu studených vôd. Slovenský kras , 28: 25 – 47. H OFIERKA , J., G ALLAY , M. A, B ANDURA , P. & Š AŠAK , J., 2018: Identification of karst sinkholes in a forested karst landscape using airborne laser scanning data and water flow analysis. Geomorphology , 308: 265 – 277. C HEN , H., O GUCHI , T. & WU, P., 2018: Morphometric analysis of sinkholes using a semiautomatic approach in Zhijin County, China. Ara- bian Journal of Geosciences : 1 – 14. J AKÁL , J., 1975: Kras Silickej planiny. Osveta, Martin, 149 pp.

J ANNINGS , J. A., 1985: Karst geomorphology, second edition. Oxford, Basil Blackwell, 293 pp. K LAUČO , M., W EIS , K., G REGOROVÁ , B. & A NSTEAD , L., 2014: Geografické informačné systémy 1, 71 pp. K LAUČO , M., W EIS , K., G REGOROVÁ , B. & A NSTEAD , L., 2014: Geografické informačné systémy 2, 99 pp. K LAUČO , M., W EIS , K., G REGOROVÁ , B. & A NSTEAD , L., 2014: Geografické informačné systémy 3, 87 pp.

Ochrana prírody, 37/2021 / 57

Made with FlippingBook PDF to HTML5