Ochrana prírody - 37/2021

Tabuľka 1. Stručné postupy krokov pre dosiahnutie uvedených zobrazení DTM Table 1. Simple step-by-step manual to reach mentioned DTMs

Qgis

ArcMap

tieňovaný reliéf

Processing – Toolbox – Raster terrain analysis – Hillshade

Geoprocessing – Arc Toolbox – Spatial Analyst Tools – Surface – Hillshade Geoprocessing – Arc Toolbox – Spatial Analyst Tools – Surface – Contour Geoprocessing – Arc Toolbox – Spatial Analyst Tools – Surface – Slope Geoprocessing – Arc Toolbox – Spatial Analyst Tools – Surface – Curvature Geoprocessing – Arc Toolbox – Data Management Tools – Raster – Resample Geoprocessing – Arc Toolbox – Spatial Analyst Tools – Hydrology – Fill Geoprocessing – Arc Toolbox – Spatial Analyst Tools – Map Algebra – Raster Calculator

vrstevnice

Raster – Extraction – Contour,

sklonitosť

Processing – Toolbox – Raster terrain analysis – Slope Processing – Toolbox – SAGA - Terrain analysis – Morphometry – Slope, aspect, curvature Processing – Toolbox – GRASS – Raster – r.resample Processing – Toolbox – GRASS – Raster – r.fill.dir

normálová krivosť

zmena veľkosti bunky rastra

výplň depresií

rastrová kalkulačka

Raster – Raster Calculator

2014, K OBAL et al. 2015, S VOBODA 2016 a H OFIERKA et al. 2018), ale aj pre získavanie ich morfometrických charakteristík (V E - SELSKÝ et al. 2014a, b). Výhody a možné odchýlky, resp. obmedzenia využitia nástroja Fill, boli riešené v práci D UŠEKOVÁ et. al. (2020), kde mali autori možnosť porovnať lokalizáciu, obvod a hĺbku identifikovaných depresií s in-situ zameranými závrtmi. Nástroj Fill vyplní depresie v DTM (ArcGIS help 2021) pre potreby vytvorenia korektného hydrologického modelovania, čím vzniká DTM zbavený bezodtokových depresií (ďalej uvádzané FILL DTM). Použitím nástroja Raster Calculator – odčítaním FILL DTM od pôvodného DTM – vzniká raster, znázorňujúci hĺbku identifikovaných depresií. Ďalej možno raster konverto-

Obr. 4: Lokality s dostupnými LiDAR-ovými dátami k 11. 4. 2021 – ohraničené zelenou líniou (https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren) Fig. 4. Locations with LiDAR data available to date 11. 4. 2021 – bordered with green line (https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren)

Ochrana prírody, 37/2021 / 47

Made with FlippingBook PDF to HTML5