Ochrana prírody - 37/2021

Obr. 5: Zobrazenie závrtov CAJ22 až CAJ25 – Malé Karpaty, Cajlanský kras na DTM: A – tieňovaný reliéf, B – tieňovaný reliéf s vrstevnicami, C – sklonitosť terénu a D – normálová krivosť. Podkladový DTM dostupný z údajov LLS ÚGKK SR. Fig. 5. Dolines called CAJ22 – CAJ25 – Malé Karpaty, Cajla Karst pictured on DTM: A – hillshaded, B – hillshaded with contours, C – slope of terrain and D – profile curvature. Original DTM available from data LLS ÚGKK SR.

48 \ Ochrana prírody, 37/2021

Made with FlippingBook PDF to HTML5