Ochrana prírody - 37/2021

po pokročilejšie analýzy: https://www.geoportal.sk/files/zbgis/lls/navod-pracu-dmr-qgis.pdf (cit. 2021-4-11). Pre pomoc pri práci v prostredí ArcMap odporúčame siahnuť po publikáciách autorov K LAUČO et al. (2014a, b, c). Príjemné používateľské prostredie poskytuje tiež mapový portál www.freemap.sk (cit. 2021-4-11), ktorý dostupné LiDAR-ové dáta využil ako podklad pre turistickú mapu. Pre tých, ktorí nepoužívajú GIS, môže slúžiť ako vhodný podklad počas prípravy na terénny výskum. Podrobné DTM ponúkajú možnosť identifikácie závrtov na neprístupných miestach (mladina, hustý lesný porast) a GIS uľah- čujú ich hľadanie, resp. analýzy. Môžeme ich identifikovať manuálne vizuálnou interpretáciou prezeraním DTM alebo využiť nástroje, ktoré tento postup čiastočne zautomatizujú. Do terénu je vhodné si mapu vytlačiť a orientovať sa podľa výrazných morfologických tvarov v teréne. Vizuálna interpretácia závrtov na DTM v prostredí GIS Závrty sú na DTM dobre viditeľné už pri nastavení symbológie DTM na tieňovaný reliéf (obr. 5A), ideálne v kombinácii s vrstevnicami (obr. 5B) s malou hodnotou intervalu ich vzájomnej vzdialenosti (1 až 2 m), to však závisí od hĺbky závrtov v konkrétnom území. Závrty sa na vrstevniciach prejavujú ako uzavreté línie s nižšou nadmorskou výškou v porovnaní s oko- litým terénom. Či ide o závrty, je možné overiť aj ďalšou analýzou terénu. Závrty sa môžu výraznejšie prejaviť pri zobrazení sklonu terénu a dobre viditeľné sú napríklad aj pri zobrazení normálovej krivosti. Stručný postup krokov pre získanie uvede- ných DTM v prostredí QGIS a ArcMap uvádzame v tabuľke 1. Ukážky zobrazení závrtov uvedenými postupmi sú viditeľné na obr. 5. Na vytvorenom rastri sklonitosti územia sa závrty zobrazujú ako malé plôšky s miernym až nulovým sklonom, ohra- ničené výrazne väčšími hodnotami sklonu (obr. 5C) Pri normálovej krivosti reliéfu je vhodné nastaviť symbológiu v trojfa- rebnej škále, čím zvýrazníme kladné hodnoty (vypuklé, resp. konvexné v priečnom profile), kopírujúce obvod závrtu, nulové hodnoty, zobrazujúce plochy bez zakrivenia, a záporné hodnoty (depresné, resp. konkávne v priečnom profile), ktoré ukážu dno závrtu (obr. 5D). V prípade veľmi podrobného a neprehľadného výstupu normálovej krivosti je možné nástrojom resam- ple zväčšiť veľkosť bunky rastra napr. na hodnotu 3 m – to je však na úkor podrobnosti a plytké závrty a bahnoviská sa môžu z modelu „vytratiť“. Čiastočná automatizácia postupu identifikácie závrtov v GIS V prípade, že chceme postup identifikácie závrtov automatizovať, zrejme najčastejšie používanou metódou je využitie nástroja Fill . Tento nástroj predstavuje jednoduchý postup pre identifikáciu a charakteristiku terénnych depresií a často sa vy- užíva pri hľadaní nových závrtov poloautomatizovanými a automatizovanými procesmi (M IAO et al. 2013, D E C ARVALHO et al.

Obr. 3: Líniové usporiadanie závrtov na krasovej plošine. Upravené podľa: H EVESI (1990). Fig. 3. Linear arrange of dolines on the karst platau. Modified according: H EVESI (1990).

46 \ Ochrana prírody, 37/2021

Made with FlippingBook PDF to HTML5