Ochrana prírody - 37/2021

pasu, napríklad typu Freiberg. Pri výskume závrtov prostredníctvom GIS (geografické informačné systémy) sú veľmi užitoč- né DTM (Digital Terrain Models, resp. DMT – digitálne modely terénu) s vysokou vertikálnou a horizontálnou presnosťou a priestorovým rozlíšením. Týmito vlastnosťami disponujú údaje z pozemného alebo leteckého laserového skenovania – LiDAR-ové dáta (z anglického Light Detection and Ranging). Dáta sú získané pomocou pulzného laserového lúča na meranie vzdialenosti medzi objektmi a pre územie Slovenskej republiky ich zabezpečuje od roku 2017 Úrad geodézie, kartografie a ka- tastra SR (ÚGKK SR) (https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/, cit. 2021-4-11). Keďže ide o metodický článok, konkrétne metodické postupy budú uvedené v nasledujúcich kapitolách. VYUŽITIE LIDAR-OVÝCH DÁT A GIS PRI IDENTIFIKÁCII ZÁVRTOV Nový digitálny model reliéfu Slovenskej republiky DMR5.0 vytvorený z údajov leteckého laserového skenovania (LLS) je voľne dostupný a postupne dopĺňaný pre územie celej SR, ktorá je rozdelená na 42 lokalít, pričom v súčasnosti sú dostupné údaje zo západného a sčasti stredného Slovenska (obr. 4), no postupne budú zverejňované pre celé územie SR. Údaje sú zve- rejnené v mapovej aplikácii Mapový klient ZBGIS (https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren, cit. 2021-4-11) a je ich mož- né aj stiahnuť v rozsahu viditeľnom v aktuálnom mapovom okne, vo veľkosti katastrálnych území alebo ohradením polygónu do 400 km 2 . Jednoduchý návod na export údajov LLS, či už ako finálneho terénneho modelu, alebo vo forme mračna bodov pre pokročilejších užívateľov GIS, je dostupný na adrese https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/Help/sk/#Export_udajov_teren (cit. 2021-4-11). Geoportál ponúka aj podrobný návod pre prácu s DMR v prostredí Qgis od vloženia dátových údajov až Obr. 2: A) Trvalo zaplavený závrt v blízkosti Godovej skaly (Kuchynsko-orešanský kras). Foto: A. Lačný; B) Líniové umiestnenie závrtov na Čachtickej planine. Foto: L. Kubičina; C) Disolučný závrt v Dobrovodskom krase. Foto: M. Galová; D) Plytký subsidenčný závrt (Dobrovodský kras). Foto: A. Lačný Fig. 2. A) Permanently flooded doline near Godová Rock (Kuchyňa-Orešany Karst). Photo: A. Lačný; B) Linear arrange of dolines on the Čachtice Plain. Photo: L. Kubičina; C) Solution Doline in the Dobrá Voda Karst. Photo: M. Galová; D) Shallow Subsidence Doline (Dobrá Voda Karst). Photo: A. Lačný

Ochrana prírody, 37/2021 / 45

Made with FlippingBook PDF to HTML5