Ochrana prírody - 37/2021

Obr. 2: Eudominantné až recedentné druhy skúmaných lokalít Fig. 2. Eudominant up to recedent species on examined sites

Poďakovanie Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu VEGA:1/0604/20 Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny. KEGA č. 019UKF-4/2021 Tvorba a inovácia vzdelávania – Zoológia pre ekológov, časť Bezstavovce.

LITERATÚRA B ARILLA , J., S IMR , P. & S ÝKOROVÁ , K., 2016: Microsoft excel 2016 podrobná užívateľská príručka. Computer Press, Brno, 456 pp. D IECKMANN , L., 1983: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae. Beitr., Ent. Berlin., p. 257 – 381. H ÁVA , J., 2011: Beetles of the family Dermestidae of the Czech and Slovak Republics. Academia, Praha, 102 pp. H OLECOVÁ , M. & F RANC , V., 2001: Červený (ekosozologický) zoznam chrobákov (Coleoptera) Slovenska. In: Baláž, D., Marhold, K. & Ur- ban, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody 20 (Suppl.): 111 – 128. H ŮRKA , K., 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín, 566 pp. K RUMPÁLOVÁ , Z., 1996: Response of epigeic spiders on the changes in the hydrological conditions in the Danube floodplain. Revue Suisse de Zoology vhs , 355 – 363. K RUMPÁLOVÁ , Z., 1998: The comparison of response of epigeic spider communities (Araneae) on the changes in ecosystem into two inunda- tion forests of the Danube river, p. 117 – 124. In: P IŽL V. & T AJOVSKÝ K. (eds.): Soil Zoological Problems in Central Europe, ISB ASCR, České Budějovice. K RUMPÁLOVÁ , Z., 2002: Epigeic spiders (Araneae) of one Middle Danube floodplain forest. Biologia , 57: 161 – 169. K RUMPÁLOVÁ Z., 2005: Floods – as the factor of degradation and recovery of araneocoenoses, p. 77 – 83. In: T AJOVSKÝ K., S CHLAGHAMERSKÝ J. & P IŽL V. (eds.): Contributions to soil zoology in Central Europe I., ISB ASCR, České Budějovice. L ISICKÝ , M. J. & M UCHA , I., 2003: Optimalizácia vodného režimu ramennej sústavy v úseku Dunaja Dobrohošť – Sap z hľadiska prírodného prostredia. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Monografia. M AJZLAN , O., 1995: The changes of weevil taxocoenoses (Coleoptera, Curculionidae) in forest soil of the association Salici-Populetum in the Danube river floodplain. p. 275 – 281. M AJZLAN , O., 1997: Monitoring nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea) v pôde lesov Salici-Populetum pri Dunaji (Južné Slovensko). Acta environ., Univ. Comen. 9: 79 – 94.

30 \ Ochrana prírody, 37/2021

Made with FlippingBook PDF to HTML5