Ochrana prírody - 37/2021

Obr. 1: Pareto analýza čeľadí chrobákov skúmaného územia Fig. 1. Pareto analysis of beetles families in the studied area

U zaznamenaných druhov sme vypočítali dominanciu. Eudominantný druh (D > 10) bol Platynus assimilis (obr. 2.). Do- minantné druhy (D = 5 – 9,9 %) sú Dermestes undulatus , Pterostichus niger . Ako subdominantné (2 – 5 %) sme zaznamenali: Anchomenus dorsalis , Brachinus crepitans , Calathus fuscipes , Carabus granulatus , Elaphrus aureus , Liophloeus tessulatus , Nicro- phorus vespillo , Ocypus olens , Poecilus cupreus , Harpalus rufipes , Staphylinus caesareus . Recedentné druhy (1 – 2 %) boli Silpha obscura , Dorcadion fulvum , Harpalus rubripes , Sisyphus schaefferi , Onthophagus ovatus , Philonthus decorus , Ocypus nitens , Dory- tomus longimanus . Ostatné druhy boli subrecedentné (< 1%). Podľa Červeného zoznamu chrobákov Slovenska (H OLECOVÁ & F RANC 2001) sme zaznamenali jeden druh patriaci do kategórie VU (zraniteľný), a to Elater ferrugineus . Druh Lucanus cervus bol zaradený do kategórie LR:lc (najmenej ohrozený) a Sisyphus schaefferi do kategórie LR:nt (takmer ohrozený). M AJZLAN (1995, 1997) uvádza z inundácie Dunaja 136 druhov z čeľade Curculionidae, v uvedenom prípade išlo o viac- ročný výskum. S naším výskumom mal zhodné druhy: Dorytomus longimanus , Otiorhynchus ovatus a Phyllobius oblongus . Zhodné druhy s našou prácou mal aj Š USTEK (1995), boli to nasledovné druhy: Carabus granulatus , Harpalus rufipes , Pterosti- chus melanarius a Pterostichus niger . Rovnaké druhy, ako uvádzajú M AJZLAN et al. (1999) z NPR Čenkovská step a NPR Čen- kovská lesostep, máme nasledovné: Amara aenea , Amara saphyrea , Brachinus crepitans , Carabus coriaceus , Harpalus rufipes , Otiorhynchus ovatus , Phyllobius oblongus , Nicrophorus vespillo , Staphylinus caesareus . S výsledkami výskumu od Muránskeho (M URÁNSKY 1999) máme zhodné dva druhy: Cryptocephalus hypochoeridis a Chrysolina sanguinolenta . S terestrickou faunou v okolí obce Dobrohošť (L ISICKÝ & M UCHA 2003) máme zhodné nasledovné druhy: Anchomenus dorsalis , Brachinus crepitans , Brachinus explodens , Carabus granulatus , Platynus assimilis , Pterostichus niger . V priestoroch plánovanej rýchlostnej cesty R7 M AJZLAN & L ITAVSKÝ (2015) potvrdili 150 druhov; štyri druhy Carabus co- riaceus , Carabus ullrichi , Dorytomus longimanus , Otiorhynchus ovatus boli zhodné s našimi zisteniami. M AJZLAN (2016) popísal v území NPR Burdov 1 116 druhov, s výsledkami našej práce mal zhodné druhy: Amara saphyrea , Anchomenus dorsalis , Volinus sticticus , Brachinus explodens , Calathus melanocephalus , Drypta dentata , Harpalus affinis , Ocypus ophthalmicus , Platynus assi- milis , Phyllobius oblongus , Harmonia axyridis , Psyllobora vigintiduopunctata . V porovnaní s výsledkami S TEINHŰBE & H OLECOVEJ (2019) sme zaznamenali zhodný druh Cryptocephalus hypochoeridis a Chrysolina sanguinolenta . ZÁVER Celkom sme na skúmanom území (14 lokalít) zaznamenali 2 464 jedincov chrobákov, patriacich k 89 druhom a 16 čeľa- diam. Pareto analýza potvrdila, že 85,60 % tvoria druhy z čeľadí Carabidae, Staphylinidae, Dermestidae a Curculionidae. Eu- dominantný druh skúmaného územia bol Platynus assimilis a dominantné druhy boli Dermestes undulatus a Pterostichus niger . Zaznamenali sme tri chránené druhy Elater ferrugineus , Lucanus cervus a Sisyphus schaefferi , ktoré sú zaradené do Červeného zoznamu chrobákov Slovenska.

Ochrana prírody, 37/2021 / 29

Made with FlippingBook PDF to HTML5