Ochrana prírody - 37/2021

M AJZLAN , O., 2016: Chrobáky (Coleoptera) v národnej prírodnej rezervácii Burdov. Ochrana prírody, 27: 48 – 88. M AJZLAN , O. & L ITAVSKÝ , J., 2015: Bezstavovce (evertebrata) – indikátory zmien v krajine. Entomofauna carpathica, 27: 63 – 68. M AJZLAN , O., R YCHLÍK , I. & D EVÁN , P., 1999: Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Hymenoptera – Sphecidae, Pompilidae et Vespidae) NPR Čenkovská step a NPR Čenkovská lesostep na južnom Slovensku. Folia faunistica Slovaca, 4: 129 – 150. M ICROSOFT S QL S ERVER , 2017: (RTM) – 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Express Edi- tion (64-bit) on Windows 10 Home 10.0 (Build 18362:). M URÁNSKY , P., 1999: Liskavky (Coleoptera: Chrysomelidae) inundačného pásma Dunaja. Folia faunistica Slovaca, 4: 121 – 128. N EDVEĎ , O., 2020: Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe. Academia, Praha. 304 pp. N OVÁK , K., B ALÁT , F., B ARTOŠ , E., B OUČEK , Z., D ANIEL , M., D LABOLA , J., D OSKOČIL , J., H OLMAN , J., H RBÁČEK , J, A GEMANN , E., K UNST , M., L AN - DA , V., L ANG , J., M AŘAN , J., M ILLER , F., N OSEK , J., N OVÁK , K., O BENBERGER , J., O BR , S., P ELIKÁN , J., R AUŠER , J., R OSICKÝ , B., R USEK , J., S CHWARZ , J., S KUHRAVÝ , V., S LOUKOVÁ , M., Š ILHAVÝ , V., Š TYS , P., T EYROVSKÝ , V., V ONDRÁČEK , K., Z AHRADNÍK , J. & Z ELENÝ , J., 1969: Metody sběru a preparace hmyzu. Academia Praha, 243 pp. N OVÁK , V., 2014: Beetles of the family Tenebrionidae of Central Europe. Academia, Praha, 417 pp. R UŽIČKOVÁ , H. H ALADA , Ľ. J EDLIČKA , L. & K ALIVODOVÁ , E., 1996: Biotopy Slovenska. Príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. 2. prepraco- vané vydanie. Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 192 pp. S TEINHŰBE , J. & H OLECOVÁ , M., 2019: Spoločenstvá liskavkovitých (Coleoptera, Chrysomelidae) xerotermných biotopov Podunajska. Ento- mofauna carpathica. 31: 37 – 46. Š USTEK , Z., 1995: Diversity and Survival of Carabid communities in the area affected by the Barrage system Gabčíkovo, pp. 261 – 264. In:

Mucha, I. (ed.) Gabčíkovo part of the Hydroelectric power project. PrifUK Bratislava, 386 pp. Z AHRADNÍK , P., 2017: Seznam brouků České republiky a Slovenska. Lesnícke práce: 544 pp.

Recenzent: RNDr. Oto Majzlan, CSc.

Tabuľka 2. Systematický prehľad zistených druhov a počtu jedincov v skúmanej oblasti Table 2. Systematic overview of identified species and number of individuals in the study

Čeľaď/druh

Lokality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Carabidae

- -

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

- -

- -

Amara aenea (De Geer, 1774)

3 4 -

2 1 1 -

3 -

Amara familiaris (Duftschmid, 1812)

-

5 -

5 -

-

-

1 -

-

-

-

-

-

Amara saphyrea Dejean, 1828 6 2 -

1 3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) Asaphidion austriacum Schweiger, 1975 Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) Brachinus explodens Duftschmid, 1812 Brachinus elegans Apfelbeck, 1904

21 21 2 -

1 2 1 1 2 25 2 8 15 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 -

-

Bembidion illigeri Netolitzky, 1914 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 -

-

3 1 -

-

-

-

-

-

57 -

-

-

8 -

-

-

-

-

-

-

-

-

3 -

-

-

8 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 -

Calathus fuscipes (Goeze, 1777)

2 -

-

-

-

-

40 -

35 -

2 -

-

7

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)

-

-

-

-

-

-

1 -

-

-

-

-

-

-

Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 Carabus granulatus Linnaeus, 1758

5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 1 4 61 -

-

-

10 -

-

24 1

Carabus ullrichi Germar, 1824 1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ochrana prírody, 37/2021 / 31

Made with FlippingBook PDF to HTML5