Ochrana prírody - 37/2021

lokality, katastrálne územie, nadmorská výška, biotop, súradnice) a tabuľkou pre druhy a ich charakteristiky. Matice pre šta- tistické výpočty boli naprogramované v prostredí Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS).

Štatistická analýza Štatistickú analýzu získaných čeľadí z radu Coleoptera sme vyhodnotili pomocou Pareto analýzy v programe Excel 2016 (B ARILLA et al. 2016). Dominanciu (D = ni/N*100, ni = počet jedincov druhu i, N = celkový počet jedincov) interpretujeme v kategóriách eudominantný >10 až subrecedentný <1.

VÝSLEDKY A DISKUSIA Celkom sme na skúmanom území Podunajskej nížiny zaznamenali 2 464 jedincov chrobákov, patriacich k 89 druhom a 16 čeľadiam: Cantharidae, Carabidae, Cerambycidae, Coccinellidae, Curculionidae, Dermestidae, Elateridae, Geotrupidae, Histeridae, Chrysomelidae, Lucanidae, Meloidae, Scarabaeidae, Silphidae, Staphylinidae, Tenebrionidae (tab. 2.). Na zákla- de Lorenzovej krivky v Pareto analýze (obr. 1.) sme zistili, že druhy z čeľade Carabidae (58,54 %), Staphylinidae (14,44 %), Dermestidae (6,41 %) a Curculionidae (6,21 %) predstavujú spolu 85,60 % jedincov z celkového počtu jedincov. Najvyšší po- čet druhov – 31 sme zaznamenali na lokalite 6 (vŕbovo-topoľový nížinný lužný les). Najvyšší počet jedincov bol na lokalite 10 (vŕbovo-topoľový nížinný lužný les) 477 jedincov a na lokalite 1 (panónsky topoľový les) 362 jedincov.

Tabuľka 1. Skúmané lokality a ich biotopová charakteristika Table 1. Examined sites and their habitat characteristics

Lokalita

K. ú.

m n. m.

Biotop

Zem. súr.

47°58‘24.5“N 17°22‘09.7“E 47°58‘27.4“N 17°22‘09.1“E 47°58‘41.6“N 17°22‘03.7“E 47°53‘31.1“N 17°30‘25.4“E 47°53‘31.5“N 17°30‘30.2“E 47°54‘36.0“N 17°27‘51.3“E 47°54‘33.8“N 17°27‘52.6“E 47°53‘52.3“N 17°27‘23.0“E 47°47‘07.2“N 17°44‘11.4“E 47°45‘17.0“N 17°56‘59.9“E 47°45‘09.3“N 17°56‘58.8“E 47°45‘03.9“N 17°57‘05.9“E 47°45‘00.0“N 17°56‘09.2“E 47°44‘48.3“N 17°55‘20.2“E

1

Dobrohošť

130

panónsky topoľový les

2

Dobrohošť

130

jaseňovo-jelšové lužné lesy

trstinové spoločenstvá mokradí (Phragmition)

3

Dobrohošť

130

4

Baka

120

vŕbovo-topoľový nížinný lužný les

5

Baka

120

vŕbovo-topoľový nížinný lužný les

6

Bodíky

120

vŕbovo-topoľový nížinný lužný les

7

Bodíky

120

pasienok

8

Bodíky

120

obnovovaný les (topoľ)

9

Kľúčovec

110

nížinná kosná lúka

10

Veľký Lél

120

vŕbovo-topoľový nížinný lužný les

11

Veľký Lél

120

pasienok

rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi

12

Veľký Lél

120

13

Veľký Lél

120

aluviálna lúka

14

Veľký Lél

120

topoľ (obnovovaný les)

Vysvetlivky: K. ú. – katastrálne územie; m n. m. – nadmorská výška; zem. súr. – zemepisné súradnice

28 \ Ochrana prírody, 37/2021

Made with FlippingBook PDF to HTML5