Ochrana prírody - 37/2021

Ochrana prírody, Banská Bystrica, 37: 27–34, 2021

CHROBÁKY (COLEOPTERA) INUNDAČNÉHO ÚZEMIA RIEKY DUNAJ

V LADIMÍR L ANGRAF 1 , K ORNÉLIA P ETROVIČOVÁ 2 & J ANKA S CHLARMANNOVÁ 1

The Beetles (Coleoptera) of the Dunaj (Danube) River inundation Area Abstract: The faunistic research of Coleoptera was carried out during the year 2020 in 14 sites of Podunajská nížina lowland. We recorded 2 464 individuals of beetles belonging to 89 species and 16 families. Among them protected species Elater ferrugineus , Lucanus cervus and Sisyphus schaefferi were found in this area. We recorded one eudominant species, Platynus assimilis. Key words: Coleoptera, Faunistics, Podunajská nížina lowland, the Danube River ÚVOD Pre potreby Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) sa vykonal monitoring epigeických skupín na vybraných lokalitách inundačného územia Dunaja. Mokraďové ekosystémy majú v krajine nenahraditeľnú autoregulačnú funkciu. Ak by existujúce mokrade prestali plniť svoju bioregulačnú funkciu, znamenalo by to stratu nielen niektorých funkcií v krajine, ale napríklad aj potenciálnu stratu územia (K RUMPÁLOVÁ 1996, 1998, 2002, 2005). Výskum chrobákov (Coleoptera) sa v tomto území zintenzívnil začiatkom 90-tych rokov 20. storočia v súvislosti s výstavbou vodného diela Gabčíkovo. Monito- ring územia bol zameraný na čeľade nosáčikovitých (Curculionidae) na desiatich plochách inundácie Dunaja, kde počas rokov 1991 – 1996 zistil M AJZLAN (1995, 1997) výskyt 136 druhov chrobákov. Bystruškovité (Carabidae) lužných lesov v okolí rieky Dunaj skúmal Š USTEK (1995) počas rokov 1986 – 1992. Liskavkovité (Chrysomelidae) inundačného pásma Dunaja zmapoval M URÁNSKY (1999). V úseku Dunaja pri Dobrohošti skúmali terestrickú faunu L ISICKÝ & M UCHA (2003), kde počas rokov 1993 – 1996 na šiestich lokalitách získali 168 druhov liskavkovitých. V úseku projektovanej rýchlostnej cesty R7 zaznamenali M AJ - ZLAN & L ITAVSKÝ (2015) počas roku 2014 na piatich študijných plochách 150 druhov chrobákov. V širšom území Podunajskej nížiny sa uskutočnili viaceré koleopterologické výskumy. Chrobáky národnej prírodnej re- zervácie (NPR) Burdov, tiež aj Kováčovské kopce-juh v pohorí Burda pri Štúrove zmapoval M AJZLAN (2016). Na štyroch výskumných plochách počas rokov 2010 – 2011 zaznamenal 1 116 druhov chrobákov. Liskavkovité (Chrysomelidae) xero- termných biotopov Podunajska mapovali S TEINHŰBE & H OLECOVÁ (2019). Počas rokov 2011 až 2013 na siedmich lokalitách za- znamenali 86 druhov chrobákov. M AJZLAN et al. (1999) potvrdili počas piatich rokov výskumu na pieskoch v NPR Čenkovská step a NPR Čenkovská lesostep 655 druhov chrobákov. Cieľom nášho monitoringu je hodnotenie biodiverzity vybraných lokalít inundačného územia Dunaja (riešených v rámci projektu LIFE – Dunajské luhy) a posúdenie východiskového stavu pred začatím revitalizačných prác, ktoré budú pokračovať aj v roku 2021. METODIKA A MATERIÁL Výskum sme uskutočnili počas roku 2020 na 14 lokalitách, predstavujúcich podľa Ružičkovej et al. (R UŽIČKOVÁ et al. 1996) deväť typov biotopov. Pre odchyt sme použili zemné pasce (750 ml), exponované na každom biotope v línii po päť pascí, vzdialených od seba 10 m, a individuálny zber podľa metodiky Nováka et al. (N OVÁK et al. 1969). Zemné pasce boli vy- berané v pravidelných mesačných intervaloch, ako fixačnú tekutinu sme použili 4 % soľný roztok. Získaný materiál sme de- terminovali a názvoslovie upravili nasledovne: Carabidae podľa Hůrku (H ŮRKA 1996), Coccinellidae podľa Nedveďa (N EDVEĎ 2020), Dermestidae podľa H ÁVA (2011), Curculionidae podľa Dieckmanna (D IECKMANN 1983), Tenebrionidae podľa Nováka (N OVÁK 2014), ostatné čeľade podľa práce Zahradníka (Z AHRADNÍK 2017). Skúmané lokality sa nachádzajú v Podunajskej níži- ne. Lokalizačné údaje a biotopovú charakteristiku lokalít uvádzame v tabuľke 1. Dátová kvalita Dátová kvalita výskumu bola zabezpečená databázou v programe Microsoft SQL Server 2017 (Express Edition), pozostá- vajúcou z frekvenčných tabuliek pre zbery. Databáza bola tvorená aj kódovými tabuľkami pre lokality a ich premenné (názov

1 Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Slovensko, 949 74, Nitra; e-mail: langrafvladimir@gmail.com, jschlarmannova@ukf.sk 2 Katedra environmentalistiky a biológie, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU, Nitra, Tr. A. Hlinku 2, e-mail: kornelia.petrovicova@gmail.com

Ochrana prírody, 37/2021 / 27

Made with FlippingBook PDF to HTML5