Ochrana prírody - 37/2021

VÝSLEDKY A DISKUSIA Počas výskumu v rokoch 2019 – 2020 sme získali bohatý študijný materiál chrobákov (1 751 jedincov), z ktorých sme determinovali 200 druhov. Na sledovaných plochách bolo spoločných 17 druhov. Dominantné druhy boli z čeľade Carabidae. Eudominantným druhom bol Carabus ullrichi – 17,5 %, dominantným dru- hom – Carabus hortensis (obr. 3) – 5,2 % jedincov z celkového počtu. Bystruškovité (Carabidae) boli aj najhojnejšie zastúpené – celkove 45 druhov. Druhy čeľade Staphylinidae mali zastúpenie 32 druhmi a Curculionidae 41 druhmi.

Carabus ullrichi

Carabus hortensis

Notiophilus biguttatus

Harpalus rufipes

Carabus granulatus

0

5

10

15

20

%

Obr. 3: Dominantné druhy bystruškovitých na sledovanom území močiarov Fig. 3. Dominant species of Carabidae fauna in the study area of the marshes

Spoločenstvá chrobákov Súčasťou spoločenstiev sú najmä hygrofilné druhy chrobákov, ktoré obývajú brehy vôd (ripikolné), sú súčasťou epigeonu, prípadne hypogeonu (geobiontné a geofilné). Študijná plocha trstina a kosená lúka (obr. 2) mala najväčšiu hodnotu diverzity 5,1 (Margalefov index). Z epigeických druhov Carabidae sme na tejto ploche zistili až 40 druhov (tab. 2), z rodu Carabus sme zistili 9 druhov. Takýto biotop je pre cenózy bystruškovitých v rámci Slovenska výnimočný. Spoločenstvá chrobákov sú charakterizované diferenčnými druhmi, ktoré spoľahlivo odlišujú príbuzné študijné plochy. Tieto druhy považujeme aj za indikačné pre sledovanú oblasť. Sú to spravidla vedúce druhy socionov, ktoré tvoria skupinu markerov pre následný monitoring. Pre študijnú plochu pobrežná zóna (pz) sme zaradili k diferenciálnym druhom druhy Si- lis ruficollis a Bagous puncticollis . Pre študijnú plochu trstina a kosená lúka (tr) sú diferenčnými druhmi Aphthona nonstriata a Nanophyes marmoratus , pre plochu vŕby a kroviny (vr) Eubria palustris a Chaetocnema major , pre plochu vlhká lúka (vl) druhy Carabus granulatus , Telmatophilus schoenherri , Mogulones symphyti a pre plochu stará vrbina (sv) druhy Otiorhynchus raucus a Larinodontes turbinatus .

Riziká poškodenia spoločenstva vyplývajú z kontaminácie biocídmi z okolitých poľnohospodárskych kultúr, ktoré sa za- chytávajú v najnižšej úrovni a tou je pobrežná zóna a vodná hladina národnej prírodnej rezervácie.

Pri výskume v rokoch 2000 a 2001 sme metódou Malaiseho pascí v území zistili viac ako 150 druhov chrobákov. Domi- novali hygrofilné druhy: Scirtes hemisphaericus , Silis ruficollis , Anthocomus rufus , Coccidula scutellata , Oedemera croceicollis a Cryptocephalus janthinus (M AJZLAN 2002). Metódou zemných pascí sme počas dvoch rokov 2000 – 2001 zistili viac ako 250 druhov epigeických chrobákov. Do skupiny cenóz Coleoptera ripikola sme zaradili niektoré dominantné druhy bystruškovitých: Pterostichus niger , Pterostichus nigrita a Pterostichus melanarius . Diferenciálnym druhom bol Dolichus halensis . Následným monitoringom v rokoch 2019 – 2020 sme druh Dolichus halensis nezistili.

20 \ Ochrana prírody, 37/2021

Made with FlippingBook PDF to HTML5