Ochrana prírody - 37/2021

SÚHRN Počas vegetačnej sezóny rokov 2019 – 2020 sme robili prieskum spoločenstiev chrobákov v okolí Parížskych močiarov. Na piatich plochách sme metódou zemných pascí zistili 200 druhov chrobákov. Dominoval druh Carabus ullrichi (17,5 %) z čeľade Carabidae. Pre jednotlivé plochy sme vyčlenili diferenciálne druhy. Monitoring spoločenstiev chrobákov poukázal na zmenu domi- nantných, ako aj diferenciálnych druhov. Pre mokradný typ biotopu je druh Carabus scheidleri netypickým druhom. Monito- ring po 20 rokoch poukázal na zmeny v sledovanej oblasti. Znížilo sa druhové spektrum hygrofilných druhov a pribudli druhy mezofilné. Tento trend môže naznačovať mierne vysušovanie Parížskych močiarov. LITERATÚRA M AJZLAN , O., 2002: Indikačné chrobáky (Coleoptera) sledované Malaiseho pascou v rokoch 2000 – 2001 v NPR Parížske močiare (južné Slovensko). Rosalia 16, Nitra: 113 –122. M AJZLAN , O. & C SEFALVAY , R., 2001: Vodné chrobáky (Coleoptera aquicola) NPR Parížske močiare pri Gbelciach. Folia faunistica Slovaca 6: 97 – 100. M AJZLAN , O. & F EDOR , P., 2005: Chrobáky (Coleoptera): 49 – 58. In: Gajdoš, P., David a Petrovič, F. (eds.): Národná prírodná rezervácia Parížske močiare – Krajina, biodiverzita a ochrana prírody, ÚKE SAV v Bratislave, ŠOP SR Banská Bystrica, Nitra: 195 pp. M AJZLAN , O. & R YCHLÍK , I., 2002: Spoločenstvá chrobákov (koleopterocenózy) NPR Parížske močiare. Natura Carpatica , XLIII: 103 – 123.

Poďakovanie Príspevok vznikol ako výstup vedeckého projektu APVV-17-0377 Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska, financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV).

Tabuľka 2. Prehľad zistených druhov chrobákov (Coleoptera) na území NPR Parížske močiare v rokoch 2019 – 2020 s uvedením poč- tu jedincov na 5 líniách: pz – pobrežná zóna, trstina a kosená lúka – tr, vŕby a kroviny – vk, vlhká lúka – vl, stará vrbina – sv Table 2. An overview of identified species of beetles (Coleoptera) in the Parížske močiare marshes National Nature Reserve in 2020 with the number of individuals on 5 lines

pz

tr

vk

vl

sv

Čeľaď /druh

plocha

Carabidae Abax carinatus (Duftschmid, 1812)

5 3 2 4 2 4 5 2 2 5 3 2 4 2 4

1

2

Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

2

Amara apricaria (Paykull, 1790)

1

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) Bradycellus csikii Laczó, 1912 Badister lacertosus Sturm, 1815 Badister unipustulatus Bonelli, 1813 Calathus erratus (C. R. Sahlberg, 1827) Carabus cancellatus Illiger, 1798 Carabus convexus Fabricius, 1775 Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 Carabus granulatus Linnaeus, 1758 Carabus hortensis Linnaeus, 1758 Carabus nemoralis O. F. Müller, 1764 Carabus scheidleri Panzer, 1799

1

2 1 2 1

1 1

1 1

2 1 2 1 4 1 1

2

2 1 2 1

3 3 3 4 1 2 1 4

1 4

15 27 11

33

55 24

2

Carabus ullrichi Germar, 1824 Carabus violaceus Linnaeus, 1758

195

35

22

54

2

1

2

Ochrana prírody, 37/2021 / 21

Made with FlippingBook PDF to HTML5