PREKLADY BEZ HRANÍC | predstavenie spoločnosti

PREKLADY BEZ HRANÍC | predstavenie spoločnosti

Preklady bez hraníc Prekladateľské a tlmočnícke služby

Bratislava / Dunajská Streda / Levice www.prekladybezhranic.sk

Príhovor

Na začiatku bola silná vôľa

2

Príhovor

Mojimi prvými klientmi boli predovšetkým moji bývalí kolegovia z radov advokátov, súkromné osoby a malí začínajúci podnikatelia - priatelia. Na základe prirodzeného dopytu od zákazníkov bolo portfólio spoločnosti rozšírené o sprostredkovanie úradných aj neúradných prekladov do rôznych jazykov a jazykových kombinácií. Po tom, ako som úspešne absolvovala odborné skúšky pre preklad v roku 2011 a na tlmočenie v roku 2015 som sa stala aj úradným prekladateľom a tlmočníkom v odbore slovenský-maďarský jazyk. Ministerkou a ministrom spravodlivosti SR som bola vymenovaná za predsedníčku skúšobnej komisie pre odborné skúšky tlmočníkov a prekladateľov v rokoch 2017, 2019, ktoré sa konali na Univerzite Komenského v Bratislave. Aktívne sa venujem prekladateľskej a tlmočníckej činnosti a vo firme zodpovedám za dlhodobú stratégiu spoločnosti, obchod a marketing. Teším sa na spoluprácu. Myšlienka PREKLADY BEZ HRANÍC nabrala reálne kontúry v roku 2008, kedy som ako zakladateľka spoločnosti začala poskytovať prekladateľské a tlmočnícke služby vo svojej bratislavskej kancelárii pre svojich klientov.

Založenie PBH

2008

Odborné skúšky pre úradný preklad (2011) a tlmočenie (2015)

2011/2015

Predsedníčka skúšobnej komisie UK BA

2017, 2019

T.Kliment

PhDr. Tímea Kliment, zakladateľka PREKLADY BEZ HRANÍC

3

Hodnoty a vízia

4

PREKLADY BEZ HRANÍC Kvalitne odvedená práca a unikátny zákaznícky prístup otvárajú svet neobmedzených možností.

5

Súčasnosť

Dekáda pôsobenia na trhu

6

Rast firmy vyžadoval čím ďalej tým viac pozornosti, stále vyššie pracovné nasadenie a rozdelenie firemných činností a úloh. Prijatím zamestnancov v oblasti projektového manažmentu, ako aj interných prekladateľov do pracovného pomeru sa naštartoval organický rozvoj firmy, čo prinieslo lojálnu klientelu.

V súvislosti so zabezpečením stabilizácie a rastu firmy v strednodobom horizonte bolo dôležité zhodnotiť aktuálnu situáciu možností rozvoja v porovnaní s konkurenciou. Veľmi rýchlo sme pochopili, že firma okrem štandardnej dostupnosti služieb potrebuje nový vietor a výrazne rozšíriť teritórium pôsobenia. O úspechu našich služieb sme nerozhodovali my, ale naši klienti. Kým zakladateľka sa venovala odbornej prekladateľskej a tlmočníckej činnosti a skvalitňovaniu služieb, vedenie spoločnosti a operatívne záležitosti boli postupne zverené mne. Vykonali sme analýzu slovenského trhu a identifikovali nové príležitosti na otvorenie pobočiek v regiónoch. V súčasnosti má PREKLADY BEZ HRANÍC svoje zastúpenie v troch mestách, štyroch pobočkách.

Ákos Fazekas Výkonný riaditeľ PREKLADY BEZ HRANÍC

7

Vybudovali sme značku

8

Spoločnosť v roku 2018 prvýkrát splnila požiadavky systému manažérstva kvality v prekladateľských službách a získala certifikát EN ISO 17100:2015 a zaviedla systém manažérstva kvality v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb STN EN ISO 9001:2016. Logo aj názov PREKLADY BEZ HRANÍC sú registrovanou ochrannou známkou na Úrade priemyselného vlastníctva SR od roku 2017.

9

Sme členom profesijných združení

European Union of Associations of Translation Companies

Slovensko-maďarská obchodná a priemyselná komora (2015)

Cieľom Komory je podporovanie rozvoja obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskou republikou.

EUATC zastrešuje národné asociácie prekladateľských spoločností. Podporuje najvyššie štandardy poskytovaných služieb.

10

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska (2019)

Slovenská obchodná a priemyselná komora (2020)

Základným poslaním asociácie je združovať prekladateľské spoločnosti na slovenskom trhu a zastupovať ich na stretnutiach s inštitúciami a organizáciami.

Je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.

11

Precízna mravčia práca Ponúkané služby

Tlmočenie Tlmočnícke služby

Pretlmočíme rozhovor, aby ste rozumeli partnerovi – konzekutívne (po častiach) alebo simultánne (paralelne s rečníkom) – šušotáž, kabínkové tlmočenie.

Zvukové a technické zabezpečenie Zabezpečenie technických prostriedkov, najmä mikrofónov, tlmočníckych kabínok s príslušnou technikou, slúchadiel, ozvučenie, inštalácia, sprevádzkovanie a obsluha takejto techniky počas poskytovania prekladateľských a tlmočníckych služieb, vrátane servisu služieb zvukového a technického zabezpečenia.

12

Preklady

Prekladateľské služby

Úradné preklady

Preložíme dokument, aby ste pochopili jeho obsah – presný preklad celkového obsahu textu, pričom pri čítaní nezistíte, že ide o preklad.

Overíme preklad, aby ste mali istotu, že dokument môžete použiť na právne účely – písomnosť s okrúhlou pečiatkou, zviazaná šnúrou trikolórou.

Jazyková korektúra

Informatívny preklad

Zdokonalíme jazykový prejav, aby ste mali istotu kvalitného obsahu – opravíme chyby, odstránime štylistické nedostatky.

Pomôžeme porozumieť jazyku, ktorý neovládate, a pochopíte podstatu.

Opravy prekladov

Rýchlostný preklad

Preklad vyhotovený do 8 alebo 24 hodín.

Jazyková a štylistická úprava textu v slovenskom aj cudzom jazyku (apretácia textu).

13

Výber a spolupráca s prekladateľmi a tlmočníkmi

Pri spolupráci si vyberáme expertov, ktorí sa vyznačujú:

14

▹ bezchybnými jazykovými znalosťami ▹ prehľadom v problematike – bankovníctvo, ekonomika, právo, marketing a iné. ▹ dodržiavaním zásad tlmočníckej etiky s dôrazom na zachovanie mlčanlivosti ▹ používaním podkladov alebo referenčných dokumentov alebo glosárov (ak sú k dispozícii) ▹ požadovanou kvalifikáciou ▹ odbornou spôsobilosťou ( jazyková kombinácia) ▹ znalosťami odbornej terminológie používanej v Európskej únii, napr. legislatívny text, štúdií a správ z oblasti ekonomiky, zdravotníctva, bankovníctva, financií, poisťovníctva, práva, problematiky Európskej únie, a pod.

15

Naši klienti oceňujú na spolupráci s nami

Sme k dispozícii vtedy, keď potrebujete

Pracujeme v pružnej pracovnej dobe, a telefonicky sme zastihnuteľní každý deň od 7:30 do 20:00 h vrátane víkendov. Preklad sme schopní vyhotoviť niekedy aj do jednej hodiny.

Máme dostupné ceny

Snažíme sa ponúknuť vám čo najvýhodnejšie ceny, určenie ktorej závisí predovšetkým od vašich požiadaviek, ale aj dodaného materiálu, rozsahu, termínu vyhotovenia a množstva iných faktorov.

Poskytujeme prvotriedny zákaznícky servis

Originály dokumentov vyzdvihneme, preložíme a následne vám ich doručíme. Ako doplnkovú službu ponúkame overenie dokumentov u notára, vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra za účelom prekladu, vyhotovenia viacerých kópií prekladu a pod.

16

Prekladáme interne

V našej spoločnosti okrem vedenia spoločnosti a projektových manažérov pracujú aj interní prekladatelia, korektori.

Dodržiavame dohodnuté termíny a lehoty

Vieme, že na tieto dohodnuté termíny sú naviazané ďalšie úlohy (podanie na úrad, stretnutie, prezentácia, svadba, zápis do registra a pod. )

Vieme poradiť najlepší postup a riešenie.

Cenovú ponuku vypracujeme na základe dodaných podkladov. Toto je dôležité okrem iného aj preto, aby sme vedeli zanalyzovať text, opakujúce sa výrazy, zjednotiť terminológiu, vybrať najvhodnejšieho prekladateľa z hľadiska odbornosti, dostupnosti, skúseností a iných parametrov.

Referencie poskytneme na vyžiadanie

17

Zohľadňujeme hľadiská:

Dbáme na prvotriednu kvalitu

Cudzie jazyky nám nie sú cudzie:

Fínsky Francúzsky Gruzínsky Grécky Hebrejský Hindi Chorvátsky Indonézsky Japonský

Albánsky Anglický Arabský

Litovský Lotyšský Macedónsky Maďarský Moldavský Nemecký Nórsky Perzský Poľský Portugalský Rumunský

Ruský Slovinský Srbský Španielsky Švédsky Taliansky Turecký Ukrajinský Vietnamský a ich kombinácie.

Arménsky Bengálsky Bieloruský Bosniansky Bulharský

Český Čínsky Dánsky

Kórejský Latinský

18

Pravopisné

Dodržiavanie kodifikovaných pravidiel pravopisu.

Gramatické

Slovosled, štruktúra vety.

Lexikálne

Používanie spisovného jazyka, synonymických výrazov, ustálené slovné spojenia, skratky a značky.

Sémantické

Presnosť a úplnosť citácie, číselné údaje.

Formálne a štylistické Formátovanie, číslovanie strán, štruktúra a členenie textu.

Záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov, preto vytvárame široký priestor pre ich požiadavky.

S nami sa vždy a na všetkom dohodnete.

19

20

cie do ten

ie / výpis z registra

áva / potvrdenie / manuál /

výzvy / výsluchy zápisnice / technick

a pod. / legislatívny text / doklady o vzdelaní /

apostila / technický preukaz / podpisový vzor / osvedče

gačné materiály / certifikáty / návody na používanie knihy / publ

/ odborné texty z oblasti stavebníctva / medzinárodné dohody a zmluvy / d

hy zmlúv tlačové správy / rodný list / sobášny list / faktúra / rozsudok / rozhodnut

nie o registrácii vozidla / živnostenský list / výpis z obchodného registra / výročná správa / po

knihy / publikácie / úmrtný list /abstrakt / jedálny lístok / webové stránky / uznesenie / výzvy / výsluc

ohody a zmluvy / dokumentácie do tendra / webové stránky / splnomocnenie / štúdiu a pod. / legislatívny te

faktúra / rozsudok / rozhodnutie / výpis z registra trestov / lekárska správa / referencie / apostila / technick

obchodného registra / výročná správa / potvrdenie / manuál / marketingová brožúra / propagačné materiá

lny lístok / webové stránky / uznesenie / výzvy / výsluchy zápisnice / technickú dokumentáciu / odborné te

21

webové stránky / splnomocnenie / štúdiu a pod. / legislatívny text / doklady o vzdelaní / rôzne druhy zmlú tov / lekárska správa / referencie / apostila / technický preukaz / podpisový vzor / osvedčenie o reg / marketingová brožúra / propagačné materiály / certifikáty / návody na používanie knih echnickú dokumentáciu / odborné texty z oblasti stavebníctva / medzinárodné d aní / rôzne druhy zmlúv tlačové správy / rodný list / sobášny list / fak edčenie o registrácii vozidla / živnostenský list / výpis z obch hy / publikácie / úmrtný list /abstrakt / jedálny lísto vy / dokumentácie do tendra / webové strá zhodnutie / výpis z registra tresto ráva / potvrdenie / man výsluchy zápis

22

23

www.prekladybezhranic.sk

Všetky práva vyhradené.© 2020 Spoločnosť PREKLADY BEZ HRANÍC, s.r.o. je obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 101943/B, IČO: 47 997 982

Made with FlippingBook Digital Publishing Software