Ochrana prírody - 37/2021

Obr. 6: Porovnanie vzhľadu labky, spojených prstov (č. 3 a 4): zľava (a) šakal zlatý (foto: N. F. Guimar ã es), (b) pes (foto: Highcrest), (c) psík medvedíkovitý (foto: J. Mulder) Fig. 6. Paw comparison with similar characteristic of joint fingers on the underside no 3 and 4; from left (a) golden jackal (Photo: N. F Guimar ã es), (b) dog (Photo: Highcrest), and (c) racoon dog (Photo: J. Mulder)

rodzene bez ľudského vplyvu, ako sa popisuje aj v iných krajinách Európy (S PASSOV & A COSTA -P ANKOV 2019; H ATLAUF et al . 2021). Doposiaľ nebolo možné preukázať rozmnožovanie druhu, aj keď existujú záznamy juvenilného jedinca z lokality Senné (Michalovce), ktorá je v súčasnosti najtypickejšou oblasťou výskytu šakala u nás (G UIMAR Ã E s et al. 2019). Charakter jeho ná- hleho šírenia v Európe istým spôsobom pripomína správanie inváznych druhov, čo môže byť pre druh z pohľadu jeho ochrany a manažmentu nevýhodou, keďže to môže ovplyvniť jeho percepciu verejnosťou poľovníckou, ochranárskou aj laickou (S ZABO et al. 2007; U RBAN 2020). Na druhej strane, rozšírenie šakala v našej krajine môže byť výrazne ekologicky limitované aj v dô- sledku prítomnosti troch vrcholových predátorov: vlka, medveďa a rysa (R UTKOWSKI et al. 2015; K ROFEL et al. 2017; G UIMAR Ã E s et al. in prep). Hybridizácia druhu so psami, ako potvrdzujú zistenia z Bulharska (G ALOV et al. 2015), môže pre šakala predstavovať ďal- šiu hrozbu, pretože môže spôsobiť zmeny správania, ako napríklad stratu plachosti. Názory na manažment a ochranu druhu sa veľmi líšia. Z týchto dôvodov je dôležité uskutočňovať ďalší výskum a šakala zlatého pravidelne monitorovať, aby sa získalo čo najviac dobre podložených údajov o jeho expanzii, migrácii a trvalom roz- šírení na Slovensku. Rovnako dôležité je informovať nielen odbornú, ale aj širokú verejnosť, aby sa zodpovedajúce znalosti o tomto zaujímavom druhu slovenskej fauny dostali ku všetkým záujemcom a zodpovedným orgánom. LITERATÚRA A NONYMUS , 2003: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. januára 2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Zbierka zákonov č. 24/2003, čiastka 13: p. 162 – 346. A NONYMUS , 2009a: Zákon zo 16. júna 2013 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov č. 274/2009, čiastka 96: p. 1 854 – 1 890. A NONYMUS , 2009b: Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Zbierka zákonov č. 344/2009, čiastka 121: p. 2 550 – 2 668. A NONYMUS , 2013: Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 16. decembra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníc- tve v znení neskorších predpisov. Zbierka zákonov č. 489/2013, čiastka 108: p. 5 207 – 5 250. A RNOLD , J., H UMER , A., H ELTAI , M., M URARIU , D., S PASSOV , N. & H ACKLAENDER , K., 2012: Current status and distribution of golden jackals Canis aureus in Europe. Mamm. Rev., 42: 1 – 11. B ALASKOVICS , J., R AJSKÝ , D. & G ARAJ , P., 2013: Situácia šakala zlatého ( Canis aureus ) na Slovensku a v stredoeurópskej oblasti: pp. 17 – 24. In: K UŠÍK , P. & R AJSKÝ , D. (eds.): Manažment šeliem na Slovensku a ich výskyt a rozšírenie v okrese Veľký Krtíš, Modrý Kameň, 6. september 2013. Obvodná poľovnícka komora, Veľký Krtíš: 55 pp. B ORKOWSKI , J., Z ALEWSKI , A. & M ANOR , R., 2011: Diet composition of golden jackals in Israel. In Annales Zoologici Fennici, Finnish Zoolo- gical and Botanical Publishing Board, Vol. 48 (2): 108 – 118. C ASTELLÓ , J., 2018: Canids of the World: Wolves, Wild Dogs, Foxes, Jackals, Coyotes, and Their Relatives. Princeton – Oxford UK.

40 \ Ochrana prírody, 37/2021

Made with FlippingBook PDF to HTML5