Ochrana prírody - 37/2021

Ochrana prírody, Banská Bystrica, 37: 18–26, 2021

MONITORING CENÓZ CHROBÁKOV (COELOPTERA) MOKRADNÝCH BIOTOPOV V OKOLÍ PARÍŽSKYCH MOČIAROV

O TO M AJZLAN 1 & P ETER G AJDOŠ 2

Monitoring of beetles (Coleoptera) coenosis in wetlands in the vicinity of the Parížske močiare marshes Abstract: During vegetation seasons of 2019 – 2020 we did a survey of beetle communities in the vicinity of the Parížske močiare marshes. At five sites of this lowland area, using the ground trap method, we determined 200 species of beetles, Carabus ullrichi of the Carabidae family dominated (17.5%) in the coenosis. Monitoring of beetle communities suggests changes in dominant as well as differential species in the area.

Key words: Coleoptera, communities, wetlands, Parížske močiare marshes

ÚVOD Komplexný výskum v okolí územia národnej prírodnej rezervácie (NPR) Parížske močiare bol realizovaný v rokoch 2000 – 2001. Použité boli viaceré metódy odberu študijných vzoriek: Malaiseho pasce, zemné pasce, individuálny zber. Z výsledkov výskumu boli spracované články, ktoré boli publikované v odborných a vedeckých časopisoch: M AJZLAN & C SEFALVAY (2001), M AJZLAN (2002), M AJZLAN & R YCHLÍK (2002) a M AJZLAN & F EDOR (2005)a. Na území NPR Parížske močiare pokračoval mo- nitoring cenóz chrobákov (Coleoptera) aj v roku 2019 a 2020. SLEDOVANÉ ÚZEMIE Územie NPR Parížske močiare má plochu 184 hektárov. Nachádza sa v povodí potoka Paríž medzi obcami Gbelce a Nová Vieska v okrese Nové Zámky. Jeho názov je odvodený pravdepodobne od slova „pará“, lebo sa voda nad potokom „parí“. Potok Paríž vzniká sútokom viacerých prameňov nad obcou Kolta. Celková dĺžka toku je 41,5 km. Potok sa vlieva pri obci Kamenný most do rieky Hron. Najvodnatejším mesiacom potoka Paríž je február. Priemerný úhrn zrážok za rok je 560 mm. Priemerná roč- ná teplota je 9,8 °C. METODIKA A MATERIÁL Pre sledovanie spoločenstiev chrobákov sme v roku 2019 a 2020 použili metódu zemných pascí. V okolí močiara sme exponovali zemné pasce (5 pascí) v piatich líniách. Prvá línia je v pobrežnej zóne (obr. 1). Druhá línia je na okraji trstiny a kosenej lúky (obr. 2). Tretia línia je v poraste vŕb a krov. Štvrtá línia na vlhkej lúke v blízkosti močiara. Piata línia je v starom vŕbovom poraste. Výber zemných pascí realizoval v mesačných intervaloch od júna v roku 2019 do júna 2020 Pavol Purgat, za čo mu ďakujeme. Celkove sme tak spracovali 60 vzoriek.

Tabuľka 1. Charakteristika študijných plôch Table 1. Characteristics of study sites Študijná plocha/study site

Zemepisné súradnice/geographical coordinates

m n. m/ m ASL

Pobrežná zóna

pz

E 18°31,08´35´´ E 18°30,63´22 E 18°30,36´53´´ E 18°30,10´88´´ E 18°28,67´02´´

N 47°51,65´45´´ N 47°51,71´17´´ N 47°51,88´24´´ N 47°52,01´62´´ N 47°52,21´71´´

127 126 128 125 125

Trstina a kosená lúka tr

Vŕby a kroviny Vlhká lúka Stará vrbina

vk vl sv

1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava e-mail: oto.majzlan@uniba.sk 2 Ústav krajinnej ekológie SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra. e-mail: nrukgajd@savba.sk

18 \ Ochrana prírody, 37/2021

Made with FlippingBook PDF to HTML5