Ochrana prírody - 37/2021

Tabuľka 1. Zistené druhy, ich početnosti na lokalitách a charakteristiky

druh / lokalita

Rieka

Rieka

Výrava

Svetlica

Iľovnica

sútok Hrabového potoka a Udavy

Laborec - Borov

Hostovické lúky

priehrada Zbojné

Zbojné (Hrabiny)

(Nižná Jablonka)

(Vyšná Jablonka)

Lázky – Svetlička

Laborec - Čertižné

lesný potok pri VN

Udava pod Zubným

Lázky – lesný potok

Lázky – pramenisko

Svetlice – bobrovisko

Rieka (staré rameno)

Udava pri Adidovciach

Oľšinkov – bobrovisko

Výrava – most Svetlice

Výrava nad VN Zbojné

12

8

Chalcolestes viridis

1

Lestes barbarus

17

10

Lestes sponsa

Lestes virens Sympecma fusca

12

3

4

Calopteryx splendens

40 140 41 33 83 3 53 2 5

2

46 66 88 161 1 25 99

Calopteryx virgo

13

7

142

Platycnemis pennipes

Coenagrion hastulatum Coenagrion ornatum

3

3

81

1

366

Coenagrion puella

1

Coenagrion scitulum

60

11

217

Enallagma cyathigerum

4

Erythromma najas

1

Erythromma viridulum

12

101

Ischnura elegans

18

60

Ischnura pumilio

18

14

1

5

91

Pyrrhosoma nymphula

2

1 1 5 2

6

4

1

31

1 1

Aeshna cyanea

2

5

Aeshna isoceles

3

1

Aeshna mixta

9

3

41

Anax imperator

3

Brachytron pratense

10 14

Gomphus vulgatissimus

4 138 72

15

1

33 6 10 25

7 51

Onychogomphus forcipatus

5

6

2

2

27 1

Cordulegaster bidentata

2

3

Cordulia aenea

Somatochlora metallica Crocothemis erythraea Leucorrhinia albifrons Libellula depressa

3

6

2

35 1 9

11 1 1 2 51

1

Libellula fulva

52

Libellula quadrimaculata

Orthetrum albistylum Orthetrum brunneum

1

1

3 41

1

2

Orthetrum cancellatum

7

8

4 176

Orthetrum coerulescens

13

Sympetrum danae

14

2

Sympetrum fonscolombii

3

Sympetrum pedemontanum

19

83

Sympetrum sanguineum

1

46

Sympetrum striolatum

16

62

Sympetrum vulgatum

Sympetrum sp.

2

1

spolu

0 51 287 113 40 99 29 55 358 9 22 2 3 39 80 74 120 1828 28 34 151

16 \ Ochrana prírody, 37/2021

Made with FlippingBook PDF to HTML5