Ochrana prírody - 37/2021

Obr. 6: Priehrada v Zbojnom, vpravo Výrava, v popredí bobria hrádza. 11.8.2015. Foto: autor. Fig. 6. Site Priehrada Zbojné, river Výrava on the right, beaver-dam in the forefront, 11-VIII-2015. Photo author.

LIERATÚRA Askew, R. R., 1988: The Dragonflies of Europe. Colchester, Harley Books, 291 s.

Balázs, A., David, S. & Holuša, O., 2016: Vážky (Insecta: Odonata) Cerovej vrchoviny na Slovensku. Acta Mus. Beskid ., 8: 25 – 40. Butler, S. G., 1993: Key to the Larvae of European Orthetrum Newman (Anisoptera: Libellulidae). Odonatologica 22 (2): 191 – 196. David, S., 1995: Inventarizační výzkum vážek (Insecta, Odonata) horního povodí Cirochy. Natura Carpatica 36: 85 – 92. David, S., 2001: Červený (ekosozologický) seznam vážek (Insecta: Odonata) Slovenska. In Baláž, D., Marhold, K., Urban., P. (Eds.): Čer- vený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 96 – 99. David, S., 2005: Vážky (Insecta: Odonata) východní části Nízkých Beskyd a Polonin. In: Midriak, R. (Ed.): Biosférické rezervácie na Slo- vensku V. Zborník referátov z 5. národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR, konanej 29. – 30. 9. 2004 v Novej Sedlici: 115 – 123. David, S., 2012: Vážky (Odonata) Národního parku Poloniny. In: Midriak, R. (Ed.): Biosférické rezervácie na Slovensku IX. Zborník referá- tov z 9. národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR, konanej 11. – 12. októbra 2012 v Stakčíne: 35 – 42. David, S., & Šácha, D. 2019: Komentovaný seznam vážek (Odonata) Slovenské republiky. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 33: 49 – 78. Gerken, B. & Sternberg, K., 2004: Die Exuvien Europäischer Libellen (Insecta Odonata). Huxaria Druckerei GmbH, 365 s. Losos, B., Gulička, J. & Pelikán, J., 1984: Ekologie živočichů. SPN, Praha, 316 s. Miňová, S., Balla, M. & David, S., 2011: First record of Hemianax ephippiger (Odonata: Aeschnidae) from Slovakia. Folia faunistica Slova- ca, 16 (1): 25 – 26. Popova, A. N., 1953: Ličinky strekoz fauny SSSR (Odonata). Opredel. fauny SSSR 50, Nauka, Moskva – Leningrad, 234 s. Schoor, M. & Paulson, D., 2019: World Odonata List. Slater Museum of Natural History, University of Puget Sound, Tacoma, USA: last revision 3 March 2019. [cit. 2019-03-10]. < https://www.pugetsound.edu/academics/academic-resources/slater-museum/biodiversity-re- sources/dragonflies/world-odonata-list2/>. Straka, V., 1990: Vážky (Odonata) Slovenska. Zbor. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy (Bratislava), 36: 121 – 147. Šácha, D., David, S., Bulánková, E. & Konvit, I., 2008: Kľúč na určovanie našich druhov vážok. ISBN 978-80-970386-0-1. (http://www.vazky.sk) Trpiš, M., 1969: Vážky (Odonata) východného Slovenska. Acta Rer. natur. Mus. nat. slov., 15, 2: 31 – 38. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, platné znenie (http://www.justice.gov.sk).

Recenzent: Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.

Ochrana prírody, 37/2021 / 15

Made with FlippingBook PDF to HTML5