Referencie TREETHERM

Referencie TREETHERM

REFERENCIE

O firme

História

Proces vzniku spoločnosti TREETHERM s.r.o., začal už v roku 1995 a pokračoval združením živnostníkov ako pokračo- vateľov podnikateľských aktivít fyzických osôb, ktorí neskôr založili zapísaním do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici pod číslom 14671/S firmu TREETHERM s.r.o.. V podnikaní máme za sebou 20 ročné skúsenosti v oblasti stavebníctva s množstvom referencií a realizovaných stavieb. Viac v sekcii „referencie“. V roku 2010 firma prešla niekoľkými zmenami a nadviazala úzku spoluprácu s nadnárodnou firmou HENKEL CERESIT a s najväčšími stavebninami v Banskej Bystrici Stavivo IBV, s.r.o.. Stavivo IBV, s.r.o. je súčasťou obchodnej spoločnosti ASAS a.s., ktorá zabezpečuje nákup a predaj stavebnéhomateriálu na 20-tich predajnýchmiestach v rámci všetkých regiónov Slovenska.

Podľa výpisu z obchodného registra má spoločnosť nasledovný predmet podnikania:

• •

prípravné práce k realizácii stavby

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

• dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov • murárstvo • izolatérstvo • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Dôvodom vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným bola potreba vybudovania rozsiahlejšej a odborne zdatnej firmy, ktorá objednávateľom a obchodným partnerom poskytuje výraznejšie záruky pri uzatváraní kontraktov na realizáciu náročných stavieb alebo špecifických prác. Firma bola konštituovaná už v počiatku so zámerom postupnej komplexnej obnovy bytového fondu, v celej súhre postupov: t.j. - od získania finančných prostriedkov, cez vyhotovenie projektovej dokumentácie, až po samotnú realizáciu.

Budúcnosť

Z dlhodobého hľadiska je snahou spoločnosti vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa vytvorila vzájomne výhodná a dlhodobá spolupráca. Našim klientom ponúkame len tie najkvalitnejšie a najvýhodnejšie stavebné produkty. Všetky tieto značky sú na celosvetovom trhu už niekoľko desiatok rokov a niektoré z nich už existujú 100 rokov na trhu. Dôkladne si vyberáme stavebných výrobcov, aby sme dokázali eliminovať reklamácie prác vysokou kvalitou a pro- fesionálnou montážou.

Medzi našich hlavných partnerov, dodávateľov kvalitných materiálov, patria spoločnosti:

2

O firme

Firma plní každoročné hlásenie stavieb a atestáciu systému pre zatepľovanie v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom n.o. , kde sa skúšajú a posudzujú technologické postupy, vhodnosti a kvalita stavebných výrobkov a posky- tujú ďalšie odborné služby slovenskému stavebníctvu. Keďže našim reálnym cieľom je spokojnosť našich zákazníkov a vysoká kvalita, ponúkame nielen poradenstvo a služby v oblasti stavebníctva, ale aj poradenstvo a kompletné služby pri vybavení úveru na zateplenie a obnovu BD cez nenávratné granty z EU.

V neposlednom rade naša firma dbá na neustále vzdelávanie našich pracovníkov a zabezpečuje pre nich školenia v rámci stavebných materiálov a ich reálnej aplikácii na stavbách. Samozrejme, firma Treetherm s.r.o. nezabúda ani na bezpečnosť a ochranu zdravia pri prácach našich pracovníkov, kde im zabezpečuje nielen ochranné pomôcky, ale aj odborné školenia so školiteľom a inštruktorom BOZP - p. Tršom, ktorý má viac ako 15 ročné skúsenosti v danej oblasti.

Na záver by sme nechceli zabudnúť spomenúť, že dbáme na životné prostredie a odpad, ktorý vzniká pri realizácií prác, separujeme a likvidujeme len na legálnych skládkach. Zároveň vedieme evidenciu zlikvidovaného odpadu.

Všetky licencie, systémy, certifikáty a prehlásenia zhody k materiálom vždy vystavíme k stavbám alebo pošleme poštou na vyžiadanie našim potenciálnym klientom.

Ideálne riešenia overené skúsenosťami...

3

O firme

Organizačná štruktúra a technická spôsobilosť

Náplň stavebnej činnosti tvoria predovšetkým:

• dodatočné zateplenie obvodových múrov objektov • výstavby bytov a rodinných domov • rekonštrukcie bytových jednotiek a rodinných domov • dodávka a montáž plastových okien • zateplenie plochých striech

Spoločnosť je vybavená v dostatočnom množstve mechanizmami a stavebným náradím, taktiež aj vozovým parkom:

• dopravné motorové vozidlá – osobné a skriňové , IVECO, FIAT, LUBLIN, ŠKODA, VOLKSWAGEN • vzduchový kompresor, elektrické búracie kladivá typ HILTY, HITACHI • kladkostroje, výťahy • elektrocentrály HONDA, zváracie agregáty • drobná mechanizácia HILTI, MAKITA • laserové meracie zariadenia HILTI • stavebné miešačky • ručné elektrické miešadlá MAKITA • systémové lešenie GRAF v objeme 2000 m 2

Stav a organizačná štruktúra pracovníkov

Zákazky zabezpečuje konateľ spoločnosti v spolupráci so svojimi spoločníkmi. Realizáciu, kontrolu a spôsob techno- logického postupu prác na stavbách riadi kolektív pracovníkov, z ktorých 80 %má viac než 5 rokov praxe priamo na riadení. Hlavní stavbyvedúci majú potrebné oprávnenie na výkon riadenia stavebnej činnosti. Spoločnosť si zatiaľ udržiava potrebný stabilný káder pracovníkov – disponuje kapacitou cca 25 pracovníkov, ktorá sa mení iba vplyvom sezónnych pracovníkov. Na čele spoločnosti stoja konatelia a riadia činnosť firmy podľa organizačnej štruktúry. Vzdelávanie pracovníkov, zaškolenie na nové technológie v stavebníctve, overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva v spoločnosti nepretržite.

4

Ponúkame

Moderný dizajn a dlhodobú životnosť

Naše zatepľovacie systémy ETICS garantujú optimálnu kvalitu a vlastnosti. Dbáme však tiež na atraktívny vzhľad a pretrvávajúcu estetiku fasády. Preto vámHenkel ponúka obzvlášť širokú škálu farieb a vzorov, ktoré uspokoja akékoľvek požiadavky koncových zákazníkov a architektov.

Col urs of Nature ®

Široká paleta farieb Ceresit Colours of Nature vám umožňuje finalizovať vzhľad fasády v akomkoľvek farebnom odtieni. Farby sú inšpirované prírodou a sú prezentované v štyroch tematických skupinách -WATER, SAND, EARTH a FOREST. Môžete si vybrať z 211 farieb rozdelených podľa odtieňov od najsvetlejších až po najtmavšie.

VISAGE

Nátery a omietky s prírodným vzhľadomVISAGE sú novým a atraktívnym produktom. Inšpi- rácia prírodou vám umožní dokončiť váš dom s využitím efektov kameňa, dreva alebo kovu. Pretože sú prírodné materiály veľmi drahé, ťažko transportovateľné a ťažko spracovateľné, ponúka VISAGE omnoho praktickejšie a dostupnejšie riešenia. Povrchy VISAGE sú ľahké, ne- zaťažujú budovu a prispievajú tým k jej dlhodobej estetike.

5

Ponúkame

Väčšina našich omietok a náterov je obohatená jedinečným prípravkom BioProtect, ktorý bol vyvinutý špeciálne na ochra- nu fasád proti biologickej kontaminácii a proti rastu rias a plesní. Uvoľňovanie aktívnych látok je postupné, čo zabezpečuje dlhodobú ochranu fasády. BioProtect formula

Ceresit Ceretherm Impactum

6

Ponúkame

Uvažujete nad prestavbou podkrovia alebo chcete zatepľovať ? Aktuálny stav zistíme termovíznym meraním.

Termografia je bezkontaktné meranie povrchových teplôt na povrchu predmetov alebo konštrukcií. Výsledkom termovíz- neho merania je termogram, teda digitálny obraz teplotného poľa, kde je rôznym teplotám priradená určitá farba.

Cieľom termovíznehomerania je rýchlo, prehľadne a detailne určiť kritické miesta na objekte, kde dochádza k únikom tepla, ako sú napríklad tepelné mosty na obvodovom plášti budovy, dverách, oknách a streche, ku ktorým dochádza v spojitosti s poruchami obvodového plášťa, tepelnej izolácie alebo obsahom vlhkosti.

Štítová stena nevykazuje tepelné straty

Príklad: Bytový dom: Podháj 43-49, Banská Bystrica Dátum merania: 11.3.2014, od 5.50 do 6.40 hod. Typ termokamery: Flir b60 Vonkajšia teplota: -6 C 0

Prestup tepla cez ŽB veniec v mieste stropných dosiek

Prestup tepla cez spoje lodžiových železobetónových dosiek

7

Financovanie

Vážený pán, pani, rozhodli ste sa zatepliť Váš bytový dom?

Obnovou obytnej budovy sa má zabezpečiť splnenie základných požiadaviek pre stavby. Bytové domy realizované panelovými technológiami v súčasnosti nevyhovujú platným požiadavkám na tepelnú ochranu a energetickú náročnosť.

Zateplením budovy sa odstránia hygienické nedostatky, eliminuje sa zatekanie a následne riziko korózie výstuže v stykoch a paneloch, zníži sa teplotné namáhanie nosných konštrukcií. Správnou realizáciou komplexnej obnovy je možné dosiahnuť úspory energií až do výšky 60% predchádzajúcej spotreby. Komplexná obnova bytového domu je finančne náročná a väčšina vlastníkov bytov nemá na jej realizáciu potrebné prostried- ky. Jednou z možností je stavebný úver zo ŠFRB s úrokovou sadzbou 1%. Úver sa poskytuje len raz, preto je ho vhodné využiť na komplexnú obnovu bytovej budovy. S týmto úverom je možnosť čerpania dotácie na odstránenie systémových porúch z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť dotáciu do výšky 50% úveru zo stavebných sporiteľní a bánk, s prijateľnýmúrokom a splatnosťou niekoľko rokov. Podľa úvero- výchmesačných splátok si potommôžete nastaviť tvorbu fondu opráv. V súčasnomobdobí jemožnosť pre spoločenstvá vlast- níkov bytov a správcov bytových domov získať grant od EBRD ( Európska banka pre obnovu a rozvoj) vo výške 20% nákladov na projekt, ktorý zníži spotrebu energieminimálne o 15%. Poskytnuté finančné prostriedky sú viazané na splatenie časti úveru. S projektomobnovy a jasnýmmodelom financovania je potrebné pristúpiť k výberu zhotoviteľa. Jeho správny výber je prvým predpokladom úspešnosti diela. Naša spoločnosť, TREETHERM s.r.o. sa v oblasti stavebníctva špecializuje výlučne na obnovu bytových domov. Našich klientov sme si dokázali získať vďaka zodpovednému prístupu, kvalitnou prácou a v neposlednom rade kvalitou zabudovaných mate- riálov. Verím, že tieto naše skúsenosti vám pomôžu v ďalšom rozhodovaní pri zveľaďovaní vášho majetku.

S úctou

Peter Husenica / konateľ

Marian Budzeľ / konateľ

8

Partneri

Skupina Henkel je svetový líder so svojimi značkami, ktoré ľuďom uľahčujú a spríjemňujú život. Viac ako 50 000 ľudí zo 125 krajín sveta pracuje pre spoločnosť Henkel v týchto strate- gických oblastiach: lepidlá a technológie, čistiace a pracie prostriedky a kozmetika. Divízia lepidiel a technológií firmy Henkel je svetovou jednotkou na trhu s lepidlami, tmelmi

a prípravkami na úpravu povrchov pre koncových zákazníkov, odborníkov aj priemyselných partnerov. Jednou z častí tejto divízie je oddelenie stavebnej chémie. Prostredníctvom tohto oddelenia poskytujeme širokú škálu špeciálnych pro- duktov a systémových riešení pre potreby stavebníctva a technikov. Naše dlhodobé skúsenosti, know-how, vysoko inova- tívne technológie a produkty pomáhajú našim zákazníkom dosiahnuť vyššiu úspešnosť a efektivitu, ale zároveň pomáhajú zachovávať prírodné bohatstvo Zeme. Spoločnosť Henkel je partnerom profesionálov. Vďaka rozsiahlemu výskumu a vývoju zavádza Henkel inovované produkty založené na využití nových technológií. Technickí odborníci spoločnosti Henkel sú vždy pripravení poskytnúť náležitú podporu a nájsť riešenie pri realizácii najrôznejších projektov. Stavať so stavebnou chémiou Henkel znamená stavať s produktmi a systémami založenými na hesle „Kvalita pre profesionálov“.

Spoločenská zodpovednosť

Zatepľovacie systémy

• Zatepľovacie systémy spoločnosti Henkel sú k dispozícii vo viac ako 30 krajinách sveta. • Každoročne je našimi systémami zateplených približne 15 mil. m 2 fasád. • Do produkcie výrobkov na zatepľovanie je zapojených 20 tovární. • Naša sieť laboratórií je zapojená do vývoja a kontroly kvality našich produktov. • V regióne strednej a východnej Európy je viac ako 1000 fasádnych a miešacích staníc Ceresit. • Sme hrdí na tisíce referenčných budov, ktoré boli úspešne zateplené so systémami Ceresit Ceretherm ETICS.

Henkel sa zaviazal k politike udržateľnosti už od svojho založenia. Pravidelný tok inovácií tak kombinuje okamži- té výhody pre životné prostredie s rovnako dôležitými výhodami pre zdravie, bezpečnosť a blahobyt. • Spoločnosť minimalizuje produkciu CO2 počas vý- robných procesov vďaka znižovaniu spotreby energií a vody spoločne s maximálnym využitím surovín. • Určité produkty, ako sú napríklad zatepľovacie systémy, umožňujú zákazníkovi ušetriť poplatky za energie a zní- žením spotreby tiež aktívne prispieť k ochrane životného prostredia. • Henkel nielenže pravidelne školí technikov a stavbárov, ale zaviazal sa aj ku korektnému obchodnému rokovaniu.

Inovácie

Neustály výskum a vývoj spoločnosti Henkel poskytuje konštantný tok inovácií produktov a systémových riešení.

• Henkel zakladá výskuma vývoj na neustálommonitorovaní potrieb trhu. Tieto potreby potom skúsení vedci a výskum- níci pretvárajú v nové alebo zdokonalené produkty, ktoré pracovný proces s našimi produktmi uľahčujú, zrýchľujú a robia ho tak príjemnejším. • Spoločnosť implementovala vnútorné procesy urýchľu- júce inovačný proces. Výsledkom je viac ako 8000 paten- tov po celom svete.

www.ceresit.sk

9

Partneri

HRUBÁ STAVBA Betónové systémy, tehlové systémy, pórobetónové systémy, stropné systémy, hutnícky materiál, hydroizolácia, komínové systémy.

STRECHY Šikmé strechy, ploché strechy,

odkvapové systémy, podstrešné fólie, strešné okná, polykarbonátové dosky, slnečné kolektory.

www.ibv.sk

SUCHÉ ZMESI Cement, lepenie obkladov, omietky, potery, sanácie.

SUCHÁVÝSTAVBA Sadrokartónové systémy, stavebné dosky, tepelné izolácie, parozábrany, podlahové systémy, oceľové zárubne, drevostavby, podkrovné schody.

FASÁDY Kontaktné fasády, odvetrané fasády, tepelné izolácie, lepidlá a príslušenstvo, povrchové úpravy fasád, atypické úpravy fasád.

VONKAJŠIA ARCHITEKTÚRA Terasy, ploty, svahy, odvodnenie, obkladové kamene, kompozity.

INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO Batérie, dlažby, drezy, dvere, nábytok, doplnkový sortiment, podlahy, obklady, sanita, sprchovacie kúty, tapety, vane, zrkadlá.

MARKET Farby a laky, stavebná chémia, náradie, vodoinštalačný materiál, elektronáradie, spojovací materiál, upratovanie a údržba, železiarstvo.

Všetko pre vaše stavby pod jednou strechou...

10

Dokumenty

Výpis z Obchodného registra

11

Dokumenty

Výpis z Registra trestov

Výpis z Registra trestov

Výpis z Registra trestov

Potvrdenie Okresného súdu Banská Bystrica

12

Dokumenty

Potvrdenie VZP

Potvrdenie UNION Poisťovne

Potvrdenie Poisťovne Dôvera

Poistenie v Kooperative Poisťovni

13

Dokumenty

Potvrdenie Daňového úradu

Potvrdenie Sociálnej Poisťovne

Potvrdenie Tatra banky a.s.

14

Dokumenty

Inšpekčná správa TSÚS

Inšpekčná správa TSÚS

Inšpekčná správa TSÚS

Inšpekčná správa TSÚS

15

Dokumenty

Licencia TSÚS

Osvedčenie o odbornej skúške

Certifikát školenia

16

Dokumenty

Osvedčenia spoločnosti Henkel 2013/2014

Osvedčenie spoločnosti HENKEL

Osvedčenia spoločnosti Henkel 2013/2014

Certifikát školenia

17

Referencie

Vyberáme z referencií - Zateplenie bytoviek

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

18

Referencie

Vyberáme z referencií - Zateplenie bytoviek

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

19

Referencie

Vyberáme z referencií - Zateplenie bytoviek

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

20

Referencie

Vyberáme z referencií - Zateplenie bytoviek

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

21

Referencie

Vyberáme z referencií - Rekonštrukcie balkónov

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

3

4

Po realizácii

Pred realizáciou

22

Referencie

Vyberáme z referencií - Rekonštrukcie striech

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

23

Referencie

Vyberáme z referencií - Rekonštrukcie spoločných priestorov

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

3

4

Po realizácii

Pred realizáciou

24

Referencie

Vyberáme z referencií - Rekonštrukcie vstupov

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

25

Referencie

Vyberáme z referencií - Rekonštrukcie rodinných domov

Po realizácii

Pred realizáciou

Po realizácii

Pred realizáciou

3

4

Po realizácii

Pred realizáciou

26

Referencie

Ostatné

Výroba a montáž striešok

Výmena dverí

Výmena okien

Hydroizolácie základov bytových a rodinných domov

27

TREETHERM s.r.o. Mičinská cesta č.1

974 01 Banská Bystrica treetherm@gmail.com

Made with FlippingBook - Online catalogs