Ochrana prírody - 37/2021

Obr. 3: Lokalita Hubková – horný rybník, 27.6.2017. V zadnej časti viditeľný stále pomerne bohatý litorál. Foto: autor. Fig. 3. Site Hubková – horný rybník, 27-VI-2017. Still relatively rich litoral visible in the far corner. Photo author.

Obr. 4: Na porovnanie rovnaká lokalita 21.6.2021. Absentujúci litorálny porast je prejavom devastácie biotopu intenzívnym chovom rýb. Foto autor. Fig. 4. For comparison, the same site 21-VI-2021. Litoral vegetation absent as a result of habitat-degradation due to intensive fish-far- ming. Photo author.

Ochrana prírody, 37/2021 / 9

Made with FlippingBook PDF to HTML5