Ochrana prírody - 37/2021

OBSAH

D UŠAN Š ÁCHA Výsledky výskumu vážok (Insecta: Odonata) vo Východných Karpatoch v rokoch 2015 – 2018....................................... 5 – 17

O TO M AJZLAN , P ETER G AJDOŠ Monitoring cenóz chrobákov (Coeloptera) mokradných biotopov v okolí Parížskych močiarov .....................................18 – 26

V LADIMÍR LANGRAF , K ORNÉLIA P ETROVIČOVÁ , J ANKA S CHLARMANNOVÁ Chrobáky (Coeloptera) inundačného územia rieky Dunaj ...................................................................................................27 – 34

N UNO G UIMAR Ã ES , M ICHAL P ALČINSKÝ , J ANA Ď UROVÁ , M ARTIN H ROMADA Šakal zlatý – „nový“ druh na Slovensku..................................................................................................................................35 – 42

A LEXANDER L AČNÝ , L AURA D UŠEKOVÁ , M ICHAELA G ALOVÁ Praktické poznatky z mapovania závrtov z krasových oblastí Malých Karpát ...................................................................43 – 58

Ochrana prírody, 37/2021 / 59

Made with FlippingBook PDF to HTML5