Ochrana prírody - 37/2021

Obvod a hĺbka závrtu okrem defino- vania závrtu ďalej napomôžu pri analýze veľkostí závrtov alebo porovnaní s iný- mi krasovými oblasťami. Obvod, ak vie- me definovať hranu závrtu, sa najlepšie osvedčil krokovať vlastným krokom, kde si treba zadefinovať krok v rozsahu jed- ného metra. Naopak, neosvedčilo sa naj- mä pri menších závrtoch využiť funkciu trasovania v GPS prístrojoch. Výsledky takéhoto trasovania sa dajú použiť pri závrtoch väčších rozmerov (obvod nad 400 m) a najlepšie v období bez olistenia. Ďalším dôležitým meraným atribú- tom je najdlhšia os závrtu, prechádzajúca najnižším bodom závrtu, a na ňu kolmá kratšia os závrtu. Tieto veličiny meria- me diaľkovým laserom, najlepšie takým, ktorý nám rovno zmeria aj azimut tejto najdlhšej osi. Práve azimut najdlhšej osi je veľmi dôležitý v kontexte maximálne- ho predĺženia závrtu. Môže indikovať na- príklad tektonické či litologické štruktú- ry, na ktoré sú závrty naviazané a úzko súvisia s ich genézou. Spriemerovaním kratšej a najdlhšej osi môžeme vytvoriť priemer závrtu. Ako už bolo vyššie spo- menuté, pre naše potreby sa nemusia

Obr. 8: Vypracovaný formulár pri terénnom mapovaní Fig. 8. Elaborated form from field mapping

merať ďalšie osi závrtu, ktoré môžu byť častokrát totožné (DMAX, DMIN a i.). Na predstavu tvaru závrtu napomôže merať sklon svahu steny závrtu. Na toto meranie takisto pou- žijeme prístroj Leica Disto D3, ktorý má zabudovaný aj sklo- nomer. J AKÁL (1975) závrty definuje na základe sklonu ich

svahov do štyroch kategórií – lievikovité, misovité, kotlovité, prstencovité, resp. studňovité (obr. 9). U lievikovitých závrtov sklon ich svahov dosahuje zvy- čajne 30° – 45° a na ich dne sa môže vyskytovať činný ponor. Pri misovitých závrtoch sklon svahov je 12° – 15°, závrt môže

Obr. 9: Základné tvary závrtu v ich priereze v zmysle J AKÁLA (1975) a prierez materského závrtu s dcérskym závrtom Fig. 9. Basic shapes of the doline in their cross-section according J AKÁL (1975) and a cross-section of a mother‘s doline with a daughter‘s doline

Obr. 10: Základné tvary závrtu v ich pôdoryse Fig. 10. Basic shapes of the doline in their floor plan

Ochrana prírody, 37/2021 / 51

Made with FlippingBook PDF to HTML5