Ochrana prírody - 37/2021

Obr. 3: (a) (vľavo): Štyri typické rozmery tela: 1 – dĺžka (nos po koniec chrbta); 2 – výška v pleci; 3 – dĺžka chvosta; 4 – dĺžka ušnice, foto: T. Ličak; (b) (vpravo) – labka šakala zlatého so zreteľným vnútorným spojením medzi prstami 3 a 4 (čierny kruh), foto: N. F. Guimar ã es Fig. 3. (a) (left): Four typical body measurements: 1 – length (snout to back); 2 – shoulder height; 3 – tail length; 4 – length of ears, foto: T. Ličak; (b) (right): Paw of a golden jackal with a clear internal connection between toes 3 and 4 (black circle), Photo: N. F. Guimar ã es Podobné druhy Šakal zlatý je väčší ako líška hrdzavá, ale menší ako vlk dravý. Medzi týmito troma druhmi existujú zreteľné rozdiely u dospelých jedincov, no osobitnú pozornosť treba venovať identifikácii mladších zvierat. Je potrebné zohľadniť niektoré as- pekty fyzických vlastností, najmä tie, ktoré sú pre každý druh špecifické: veľkosť a tvar lebky (vlk, líška a šakal) a farba uší a končatín (líška a šakal). Líška má špicaté a zo zadnej strany čierne uši (S ILLERO -Z UBIRI et al . 2004). Vlk a šakal sa rozmnožujú a vrhajú mláďatá v rovnakom čase počas roka, aj keď vlčie mláďatá sú väčšie (N OWAK 2005).

Tabuľka 1. Rozdiely medzi telesnými mierami šakala zlatého, vlka dravého a líšky hrdzavej (M OŠANSKÝ 1995; S ILLERO -Z UBIRI et al. 2004; Č OMOR & Č ANÁDY 2011, D ANKO 2012), foto: N. F. Guimar ã es Table 1. Differences between body dimensions of golden jackal, grey wolf and red fox (M OŠANSKÝ 1995; S ILLERO -Z UBIRI et al. 2004; Č OMOR & Č ANÁDY 2011; D ANKO 2012), Photo: N. F. Guimar ã es

Šakal zlatý

Vlk dravý

Líška hrdzavá

Dĺžka tela (cm)

70,0 – 85,0 45,0 – 50,0 27,0 – 30,0

103,0 – 136,0 72,0 – 78,0

21,3 – 60,0 23,0 – 28,5 31,0 – 51,0

Výška (cm)

Dĺžka chvosta (cm) Dĺžka stopy (cm) (obr. 4)

28,5 – 51

5,5 – 6,5

8,0 – 12,0

4,0 – 5,0

Váha (kg)

10,0 – 12,0

21,3 – 60,0

3,6 – 7,6

38 \ Ochrana prírody, 37/2021

Made with FlippingBook PDF to HTML5