Ochrana prírody - 37/2021

RNDr. Ján Kadlečík RNDr. Katarína Králiková

Redakčná rada:

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD. RNDr. Radoslav Považan, PhD.

RNDr. Katarína Králiková

Zostavil:

Grafická úprava: Ing. Viktória Ihringová

Jazyková korektúra: Mgr. Olga Majerová

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica v roku 2021 Vydávané v elektronickej verzii

Vydala:

ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica tel.: 048/413 66 61, e-mail: ochranaprirody@sopsr.sk

Adresa redakcie:

ISSN:

2453-8183

Všetky príspevky v časopise prešli recenzným konaním.

Uzávierka predkladania príspevkov do nasledujúceho čísla (38): 30.11.2021.

2 \ Ochrana prírody, 37/2021

Made with FlippingBook PDF to HTML5