Eurogreen magazín

EUROGREEN - profesionálne zakladanie a údržba trávnikových plôch

VŠETKO PRE VÁŠ TRÁVNIK

PROFILOVÝ MAGAZÍN

FUTBALOVÉ IHRISKÁ

PROJEKTY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIE · RENOVÁCIE, REGENERÁCIE TRÁVNIKA · ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY A ZARIADENIA · MECHANIZÁCIA, VÝBAVA, ÚDRŽBA · TRÁVNE OSIVÁ A HNOJIVÁ · SERVIS A PORADENSTVO

www.eurogreensk.sk

SME SÚČASŤOU VEĽKEJ FUTBALOVEJ RODINY

2

Vzájomnou komunikáciou a odbornou prípravou spoločne tvoríme základ budúcej dlhodobej kvality zeleného diela

Spoločnosť EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o.

Sme člen združenia európskeho spoločenstva EUROGREEN zaoberajúceho sa profesionálnym zakladaním a údržbou trávnikových plôch. Svoje aktivity smerujeme predovšetkým na plnenie vašich požiadaviek v oblasti všetkých typov trávnikov, a s tým spojeným riešením problémov na mieru. Máme vlastnú vedecko-výskumnú bázu sídliacu v nemeckom Rosenheime, zameranú na vývojové trendy a výskum v oblasti trávnikárstva.  Viac ako 45 rokov výskumu a vývoja  3 500 m 2 testovacej plochy trávnikových odrôd a zmesí  Najväčšia databáza trávnikov v Európe  Najmodernejšia technológia viazania živín a granulácie hnojiva na trávnik  Bio-extrakty v dlhodobopôsobiacich hnojivách na trávnik, ktoré zvyšujú a zlepšujú ich účinok Vďaka priamemu napojeniu na dôležité informácie, produkty, skúsenosti a novinky sa združenie firiem EUROGREEN v rámci Európy radí medzi špičku trávnikárskych firiem. Všetky novinky a mnoho ďalších produktov a informácií úspešne aplikuje EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. svojim spokojným zákazníkom na celom Slovensku už vyše 25 rokov.

Program produktov a služieb EUROGREEN SLOVENSKO s.r.o. zahŕňa:

 projektovú a inžiniersku činnosť  výstavbu a rekonštrukciu futbalových ihrísk  závlahové systémy  renováciu a regeneráciu ihriskových trávnikov  mechanizáciu na ich údržbu

 ihriskové vybavenie  širokú ponuku trávnych zmesí, dlhodobo pôsobiacich hnojív a špeciálnych produktov  servis a starostlivosť o zákazníka  bezplatné poradenstvo

Pre účely vysokej výkonnosti a kvality disponujeme potrebným technickým a technologickým vybavením. Široké spektrum kvalitných a výkonných strojov nám dovoľuje ponúknuť a realizovať jednotlivé trávnikárske zásahy vo veľkom objeme a v krátkom čase na profesionálnej úrovni, pri dodržaní predpísanej a deklarovanej kvalite. Pracovníci spoločnosti sú zodpovední za prípravu a kvalitnú realizáciu stavieb. Sú to vysokoškolsky vzdelaní trávnikárski špecialisti , pracujúci samostatne a flexibilne.

Ing. Roman Šmajstrla riaditeľ spoločnosti

SVOJOU ČINNOSŤOU PRISPIEVAME K ROZVOJU A PODPORE FUTBALU NA SLOVENSKU

VÝSTAVBA FUTBALOVÉHO IHRISKA ......................... Str. 4

REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÉHO IHRISKA ............... Str. 9

RENOVÁCIA TRÁVNIKA ............................................. Str. 10

REGENERÁCIA TRÁVNIKA ......................................... Str. 11

ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY .............................................. Str. 14

MECHANIZÁCIA NA ÚDRŽBU TRÁVNIKA .................. Str. 20

VYBAVENIE FUTBALOVÉHO IHRISKA ........................ Str. 27

TRÁVNE OSIVÁ .......................................................... Str. 32

TRÁVNE HNOJIVÁ ...................................................... Str. 35

VÝSTAVBA FUTBALOVÉHO IHRISKA

4 Plánujete výstavbu alebo rekonštrukciu futbalového ihriska?

Spojením našich dlhoročných skúseností, s využitím profesionálnych technológií EUROGREEN a zabudovaním kvalitných produktov tvoríme dlhodobo funkčné a spoľahlivé ihriská, čím pomáhame k dosiahnutiu lepších výkonov a pritiahnutiu spokojných fanúšikov.

ZANALYZUJEME existujúci stav

VYPRACUJEME projektovú dokumentáciu

NAVRHNEME najvhodnejší spôsob výstavby

 ZMAPUJEME lokálne možnosti využitia vhodných prírodných a materiálov

 NAPLÁNUJEME organizáciu, harmonogram a koordináciu výstavby

 NAVRHNEME a dodáme potrebný konštrukčný materiál

 ZREALIZUJEME výstavbu diela futbalového ihriska, vrátane drenáží a závlahového systému

 ZALOŽÍME ihriskový trávnik výsevom, či položením trávnika predpestovaného alebo hybridného

 ZABUDUJEME futbalové brány, striedačky, záchytný systém pre lopty

VYPRACUJEME plán výživy trávnika na mieru

SLEDUJEME pravidelne zhotovené dielo

 RIADIME metodicky zodpovedných pracovníkov údržby

Základom budúcej kvality futbalového ihriska je dodržanie technologických zákonitosti pri jeho výstavbe. Výstavbu futbalového ihriska pripravujeme a následne realizujeme podľa normy pre intenzívne zaťažované športové trávniky – DIN 18 035, časť 4. Ide o normu, ktorá určuje všetkým popredným trávnikárskym špecialistom v Európe kvalitatívny predpis ich činnosti, Podľa prírodných podmienok územia navrhovaného ihriska a podľa frekvencie zápasov navrhujeme jednovrstvové alebo viacvrstvové ihrisko.

VÝSTAVBA FUTBALOVÉHO IHRISKA

5

Návrh konštrukčnej skladby

Jednovrstvové ihrisko prichádza do úvahy v prípadoch, ak je základové zemné teleso dostatočne vodopriepustné, ale aj dostatočne stabilné z hľadiska pevnosti podložia, čím sa zamedzí neskoršie poškodzovaniu roviny hracej plochy. Vegetačná vrstva môže byť upravená z pôvodnej ornice, ak vyhovuje požadovanej norme.

Viacvrstvové ihrisko sa skladá z viac vodorovne položených umelo vytvorených vrstiev rôzneho zloženia a rôzneho účelu.

 vegetačná vrstva  filtračná vrstva (+ vyhrievacie teleso)  drenážna vrstva  základové zemné teleso

Vegetačná vrstva – koreňová zóna je vrstva vegetačného substrátu, ktorý vytvára optimálne prostredie pre rast koreňového systému. Táto vrstva musí byť svojím zložením intenzívne prestupiteľná koreňmi tráv a optimálne pružná. Materiál môže tvoriť ornica, piesok a podporné prídavné látky (hnojivá, komposty, rašelina a pod.). Filtračná vrstva bráni priesaku jemných častíc z vegetačnej vrstvy do drenážnej. Bráni tiež nežiadúcemu, rýchlemu priesaku rozpustených živín. Veľmi vhodnú a často používanú filtračnú vrstvu tvorí kremičitý piesok. Piesok musí byť praný bez obsahu jemných častíc. Drenážna vrstva odvádza prebytočnú vlahu presakujúcu z filtračnej vrstvy do sústavy drenážnych kanálov, čím zároveň bráni poškodzovaniu trávnika nadmerným a trvalým zamokrením. Základové zemné teleso je pláň, na ktorej sa zhotovuje ihrisková plocha.

Požiadavky na založenie nového trávnika pre intenzívne zaťaženie na futbalovom ihrisku

 Pevnosť trávnika – schopnosť znášať intenzívne zaťaženie ,  Schopnosť znášať vysokú intenzitu kosenia na „futbalovú“ výšku  Pružnosť mačiny  Rýchla samoregeneračná schopnosť mačiny po poškodení  Pevnosť koreňového systému  Odolnosť voči chorobám  Odolnosť voči zatieneniu  Farebná a rastová vyrovnanosť porastu, textúra listov

Založenie trávnika výsevom tvorí najčastejší spôsob založenia ihriskového trávnika. Trávnik možno zakladať po celý rok. Na zakladanie nových trávnikov používame pokusne vopred testované trávne zmesi s novými a kvalitnými odrodami. Trávne zmesi v ponuke EUROGREEN sú dlhodobo odskúšané a overené v prakticky realizovaných projektoch v celej Európe.

VÝSTAVBA FUTBALOVÉHO IHRISKA

6 Pri založení futbalového ihriska výsevom používame najmodernejšie technológie výsevu. Trávne osivo je trávnikárskou vibračnou výsevnou kombináciou zapracované celoplošne do hĺbky 10 – 15 mm. Docielime tým rovnomerný výsevok na celej ploche ihriska, čo tvorí dobrý základ pre kvalitné a rovnomerné vzchádzanie porastu trávnika.

Výhody:  nižšie vstupné náklady pri zakladaní  adaptácia na dané prostredie už pri klíčení  možnosť voľby kvality, charakteru trávneho osiva v závislosti od pôdy a lokality Nevýhody:  intenzívna starostlivosť v počiatočnom štádiu – pravidelná závlaha, kosenie, intenzívna výživa  dlhší čas potrebný na rast a vývin trávnika do obdobia plného zaťažovania Predpestovaný trávnik, tiež predpestovaná trávna mačina vyrastá z výsevu osiva v poľných podmienkach. V priebehu rastu a vývoja dostáva predpestovaný trávnik najvyššiu starostlivosť, pravidelné a časté kosenie, systémovú výživu a všetky potrebné caespestechnické operácie, aby bol trávnik pred vyrezaním v najlepšej kondícií. Trávnik sa po vypestovaní následne vyrezáva špeciálnym zariadením buď na malé alebo veľké rolky. Následne je trávnik expedovaný zákazníkom. Položenie predpestovaného trávnika z malých roliek v šírke cca. 30 cm sa realizuje ručne. Veľké rolky trávnika majú šírku 60 – 80 cm a položenie sa realizuje špeciálnou mechanizáciou. Spoje medzi položenými rolkami nie sú krátko po položení viditeľné.

VÝSTAVBA FUTBALOVÉHO IHRISKA

7

Výhody:  pri reprezentačných trávnikoch okamžitý vizuálny efekt bez buriny, machu, chorôb a potreby prisievania  pri ihriskových trávnikoch krátke obdobie do plného herného i tréningového zaťaženia

Nevýhody:  vyššie investičné náklady  vyššia hmotnosť pri doprave a manipulácii  nutnosť okamžitej pokládky do 24 hodín od vyrezania

Hybridný trávnik predstavuje najkvalitnejší prírodný trávnik v kombinácii a prednosťami trávnika s umelým povrchom. Predstavuje ideálnu alternatívu pre povrch futbalových ihrísk s vysokým stupňom intenzívneho zaťaženia v priebehu celého roka. Vyhotovený je patentovanou technológiou tkania, čim vzniká koberec s vtkaným umelým vláknom. Na upravený oddrenážovaný priepustný podklad vegetačnej vrstvy sa položí koberec, na ktorý sa následne navrství a medzi vlákna zapracuje vegetačná vrstva. Do pripravenej vegetačnej vrstvy sa vyseje osivo ihriskovej trávnej zmesi pre intenzívne využitie. Vyrastajúci koreňový systém trávnika prerastie cez podklad, zároveň sa prepojí s umelým vláknom, ktoré je vtkané do podkladu. Tým sa vytvorí pevný, záťaži odolný trávnatý športový povrch. Hybridný trávnik možno zrealizovať dvoma spôsobmi, ktoré vedú k rovnako uspokojivému výsledku. Jednou možnosťou je položenie umelého trávnika s následným zapracovaním vegetačnej vrstvy s výsevom špeciálnych trávnych zmesí, alebo položenie predpestovaného trávneho koberca na hybridnom podklade.

Výhody:  pri poškodení prírodnej časti, nedochádza súčasne k poškodeniu roviny hracej plochy  vysoká schopnosť regenerácie a zachovanie si vlastnosti prírodného trávnika aj pri veľkom hernom zaťažení  pri poškodení prírodnej zložky trávnika zostáva povrch trávnika rovný  vyššia herná kvalita, a vďaka kombinácii prírodných a umelých vlákien tiež odolnosť voči záťaži  najlepší pomer nákladov na dobu využitia oproti ostatnými herným povrchom

Nevýhody:  vyššie investičné náklady na realizáciu  špeciálna prevádzková starostlivosť

VÝSTAVBA FUTBALOVÉHO IHRISKA

8

Vyhrievanie trávnika

Vyhrievanie trávnika tvorí technologické doplnkové vybavenie hracej plochy, ktoré pomáha v skorších jarných a neskorších jesenných mesiacoch zachovať funkčnú hraciu plochu. Vyhrievaním trávnika sa predĺži jeho vegetačné obdobie, trávnik nestráca svoju pružnosť zamrznutím a drenážny systém zostáva funkčný. Technická realizácia sa vykonáva dvomi spôsobmi: potrubným rozvodom kvapalného média alebo termokáblami. Trávnik so zabudovaným vyhrievaním má vyššie nároky na výživu a závlahu.

Výhody:  predĺženie vegetačných podmienok pre rast a vývoj trávnika  predĺženie spôsobilosti hracej plochy

 predĺženie funkčnosti drenážneho systému  bezpečnosť a ochrana zdravia futbalistov  návratnosť časti nákladov na výstavbu prostredníctvom prenájmu trávnika mužstvám, ktoré sa budú chcieť v zimnom období pripravovať v kvalitných podmienkach  úspory nákladov na prenájom trávnatej plochy v inom klube,  úspory nákladov na cestovanie za lepšími tréningovými možnosťami v prípravnom období  zvýšenie návštevnosti  zvýšenie prestíže a zlepšenie imidžu klubu

Nevýhody:  vyššie náklady na prevádzku vyhrievania a zvýšené nároky na výživu a závlahu

REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÉHO IHRISKA

9 Systém EUROGREEN ponúka technológiu profesionálnych rekonštrukčných prác so zásahom do konštrukčného profilu ihriska, taktiež zmenu povrchu ihriska, založenie nového trávnika. Rekonštrukciou futbalového ihriska optimalizujeme požadované vlastnosti a funkcie hracej plochy.

Odvodnenie ihriska – drenážny systém

Futbalové ihrisko je potrebné chápať ako technickú plochu, ktorá musí mať určitú únosnosť tiež v zrážkovo intenzívnom období. Len optimálne pružný a vlhký, nie však mokrý povrch ihriska, dokáže pre hráčov vytvoriť vhodné a bezpečné podmienky. Odvod prebytočnej zrážkovej vody z ihriska je základnou podmienkou pre jeho dlhodobú kvalitu i životnosť. Poskytuje možnosti pre herný a tréningový proces i v zrážkovo intenzívnom období.

Odvodnenie športovej plochy musí byť konštrukčne zhotovené tak, aby voda presakujúca z vegetačnej vrstvy trávnika bola kontinuálne odvádzaná sústavou hlavných a zberných kanálov drenážneho systému mimo plochu ihriska do zabudovaných povrchových drenážnych zariadení okolo hracej plochy za dobehovou zónou. Množstvo vody, ktoré treba odviesť závisí od klimatickej oblasti, množstva zrážok a od geologického druhu základového zemného telesa. Povrchové odvodnenie odvádza hlavne nárazovú vodu pri intenzívnych zrážkach a pri náhlom oteplení s následným intenzívnym topením snehu do odvodňovacieho žľabu, ktorý je umiestnený za ochranným priestorom ihriska. Žľab sa vyspáduje smerom k vpusti, odkiaľ sa voda potrubím odvedie do revíznej šachty a z tohto miesta smeruje buď do dažďovej (nie splaškovej) kanalizácie, vsakovacej jamy, alebo do blízkeho vodného toku. Podpovrchové odvodnenie podložia je rozdelené na plošný a drážkový drenážny systém.  Plošný drenážny systém je zhotovený z plošne navrstveného kameniva pod celou vegetačnou vrstvou. Voda z nej presakuje a priamo prechádza do kameniva, odkiaľ je sústavou zberných a hlavných drenážnych kanálov, zabudovaných pod kamenivom, odvádzaná mimo plochy trávnika.  Drážkový drenážny systém je tvorený sústavou zberných a hlavných drenážnych kanálikov. Tie sú zhotovené v pravidelnom rozostupe v smere hracej osi ihriska. V drenážnom kanáliku je osadené perforované potrubie a vyplnený je triedeným kamenivom. Zberné potrubie je napojené na hlavné drenážne potrubie, ktoré je vyspádované mimo plochu ihriska do vsakovacej šachty alebo vodného toku.  ZANALYZUJEME stav problému s odvodom prebytočnej vody z hracej plochy  POSÚDIME funkčnosť pôvodného drenážneho systému  SFUNKČNÍME pôvodný drenážny systém, nový vybudujeme  NAVRHNEME technologický postup zvedenia prebytočnej vody  VYBERIEME najvhodnejší z niekoľkých typov drenážnych systémov  ZISTÍME lokálne možnosti a zdroje materiálov vhodných na použitie do drenáží  ZREALIZUJEME na mieru drenážny systém podľa lokálnych podmienok a možností

RENOVÁCIA FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA

10

Profesionálna zmena povrchu ihriska

Pravidelné využívanie futbalového ihriska na herný a tréningový proces zapríčiňuje viacero problémov, ktoré znižujú funkčnosť a ďalšiu využiteľnosť hracej plochy. Prispieva k tomu tiež nevhodná alebo nedostatočná caespestechnická údržba. Caespestechnické opatrenia patria medzi najdôležitejšie pracovné operácie, ktoré zlepšujú biologické, herné i estetické funkcie trávnika a sú nevyhnutné pre zdarný priebeh futbalového zápasu. Mali by sa vykonávať pravidelne počas celého vegetačného obdobia. Medzi najdôležitejšie patria: hnojenie, kosenie, zavlažovanie, odstraňovanie a oprava poškodených miest. K častým problémom na mnohých ihriskách patrí:  nerovný povrch alebo zhoršenie lokálnej roviny hracej plochy  zaburinenosť alebo riedky, poškodený trávnik z dôvodu nevhodného botanického zloženia  zhutnenie vegetačnej vrstvy kvôli nevhodnému substrátu  poškodenie bránkovísk na väčšej ploche Množstvo spokojných futbalových klubov na Slovensku a v celej Európe využíva rokmi osvedčené a overené systémové technológie EUROGREEN v oblasti kvalitnej a rýchlej regenerácie futbalových trávnikov, ktoré sú tvorené:  zachovaním vegetačnej vrstvy pôvodného trávnika  špeciálnymi strojmi vyvinutými spol. EUROGREEN na regeneráciu futbalových trávnikov

 výberom najlepších odrôd osiva tráv do trávnych zmesí EUROGREEN  dlhodobopôsobiacimi hnojivami EUROGREEN s vyváženým pomerom živín  caespestechnické operácie údržby ihriskových trávnikov metodikou EUROGREEN

Samozrejmosťou je bezplatne poskytované odborné trávnikárske poradenstvo a metodické vedenie zodpovedných pracovníkov klubu pre udržanie dlhodobej kvality diela.

Po dôkladnej analýze stavu ihriska  ZANALYZUJEME stav a navrhneme riešenie  ODSTRÁNIME vrchnú vrstvu časti trávnika v profile 2 – 3 cm  ZREKULTIVUJEME vegetačnú vrstvu, čím zlepšíme priepustnosť vody a obsah pôdneho vzduchu  DOPLNÍME fyzikálne a organické komponenty, zlepšujúce vlastnosti vegetačnej vrstvy  ZROVNÁME plochu s následnou predsejbovou prípravou  ZALOŽÍME nový trávnik výsevom, alebo položením trávnika predpestovaného či hybridného Rýchlou realizáciou tak možno získať nový povrch ihriska bez nerovností, lepšiu štruktúru vegetačnej vrstvy, novozaložený trávnik pre intenzívne zaťaženie so zodpovedajúcim druhovým zložením, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky pre tréning a hru.

REGENERÁCIA FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA

11

Regeneračné zásahy

Vertikutácia vertikutačným rámom EUROGREEN vyrovná menšie nerovnosti trávnika, zároveň vyrovná lokálne miesta poškodené herným a tréningovým procesom. Starina a odpad je vyčesávaná tenkými a husto vedľa seba osadenými ihlicami. Vyčesanú biomasu starinu a odpad následne zozbiera výkonné vysávacie zariadenie. Vertikutačné ihlice rozrušia následky po aktívnej činnosti krta alebo dážďoviek a zapracujú ich do porastu. Vertikutácia strojom AMAZONE GRASSHOPER svojimi husto poukladanými rotujúcimi nožmi dôkladne odstráni z trávnika všetku starinu a odpad, ktoré sú podtlakom nasávané do zásobníka. Zariadenie dobre zrovnáva nerovnosti spôsobené herným alebo tréningovým procesom, prípadne ďalšími činiteľmi. Vertikutácia sa vykonáva dvakrát ročne. Prvá od polovice apríla začiatkom mája, druhá v období augusta až septembra. Pri silne zaťažovaných trávnikoch možno vertikutáciu realizovať častejšie Hĺbkové prevzdušnenie trávnika plnými/dutými hrotmi strojom VERTI-DRAIN podporí prísun pôdneho vzduchu do spodnej časti vegetačnej vrstvy. Touto operáciou sa podporí migrácia živín v pôde a pôdna vlaha, čím sa výrazne zlepší schopnosť trávnika odvádzať prebytočnú vlahu do spodných drenážnych vrstiev alebo podložia. Po tejto operácii je vhodné trávnik zapieskovať z dôvodu zlepšenia fyzikálnych vlastnosti vegetačnej vrstvy. Hĺbkové prevzdušnenie trávnika sa vykonáva v období jeho intenzívneho rastu, aby trávnik rýchlo zregeneroval. Realizuje sa pri zavlažovaných ihriskových trávnikoch v priebehu celého roka. Presný termín sa určuje podľa aktuálneho stavu zhutnenia. Prevzdušnenie nie je vhodné realizovať neskoro na jeseň. Pieskovanie samonakladacím vibračným automatom EUROGREEN PORTAX 3000 výrazne vylepšuje pôdnu štruktúru a zvyšuje podiel jej kremičitej zložky. Vhodné je intenzívne pieskovanie v ílovitých pôdach spolu s aerifikáciou, čím možno dosiahnuť aj čiastočné zlepšenie štruktúry vegetačnej vrstvy. Zapieskovaný trávnik v zrážkovom období lepšie obschne, výrazne znižuje lepivosť vegetačnej vrstvy. Používa sa piesok s priemerom zŕn 0,25 – 2,00 mm, s obsahom kremičitého zrna SiO 2 > 80 %. Obsah vápnika obsiahnutý v piesku by nemal prekročiť hodnotu 5 %. Pieskovanie je pre trávnik potrebné realizovať pravidelne spolu s aerifikáciou min. 2 x do roka v jednorazovej dávke 50 t / 7 200 m²

REGENERÁCIA FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA

12

0000 Podmienkou perforačného prísevu je prerušenie tréningovej činnosti na ihrisku na čas nevyhnutne potrebný pre rast a vývoj porastu zregenerovaného trávnika. Presný čas odstavenia ihriska od herného a tréningového procesu závisí od aktuálneho stupňa poškodenia ihriska pred regeneráciou. Ihriskové trávniky odporúčame aerifikovať s prísevom min. 2 – 4 krát do roka. Vyrezávanie trávnika strojom HUSQVARNA SC 18 je potrebné vykonať na poškodených miestach (napr. bránkovisko, stredový kruh), ktoré sú takmer bez porastu. Najvhodnejšie je vykonať ich obnovu predpestovaným trávnikom. Vyrezávací stroj vyreže poškodený trávnik v šírke 30 cm, podklad sa upraví doplnením vegetačnej vrstvy a následne sa položí predpestovaný trávnik. Ošetrené miesto možno zaťažovať už týždeň po výmene. Aplikácia prípravkov proti zaburineniu, chorobám a škodcom ramenovým postrekovacím vozíkom zabezpečí rovnomerné ošetrenie trávnika bez nutnosti prejazdu ťažkej techniky. Trávnik je v priebehu celého vegetačného obdobia vystavený pôsobeniu rôznych stresových faktorov, čím sa znižuje jeho úžitková i estetická hodnota. K najproblematickejším negatívnym, stresovým faktorom je pôsobenie burín, chorôb a škodcov. Dôležitým a účinným opatrením je výber, kombinácia a aplikácia vhodnými herbicídnými, fungicídnými a zoocídnými prípravkami. Smykovanie zaťahovacími sieťami je pracovná operácia, ktorá slúži na zapracovanie piesku osiva hnojiva a aerifikačného materiálu do porastu trávnika. Pravidelné a viacnásobné smykovanie výrazne napomáha udržiavať rovinu hracej plochy. Zarovnávajú sa tiež prípadné nerovnosti spôsobené činnosťou škodcov v trávniku – krta a dážďoviek. Smykovanie by sa malo stať bežným regeneračným ošetrením v priebehu vegetačnej sezóny, ktoré môže nahradiť úlohu valcovania. Najvhodnejšie obdobie pre tento úkon je obdobie rýchleho rastu tráv a to skorá jar alebo jeseň. Aerifikácia s prísevom/bez prísevu strojom EUROGREEN RASENPERFORATOR zabezpečí mechanické prevzdušnenie trávnika do hĺbky cca. 40 – 50 mm s cieľom úpravy jeho fyzikálnych vlastností, hlavne vzdušného a vodného režimu zhutneného vegetačného substrátu. Podporí sa tým hlavne priepustnosť a regenerácia koreňov, zvýši sa biologická aktivita vegetačného substrátu a podporí sa výmena plynov v pôde s odľahčením vrchnej vrstvy. Operácia aerifikácie s prísevom vytvorí na 1 m² 800 – 1000 aerifikačných otvorov, do ktorých stroj rovnomerne prisieva regeneračnú ihriskovú trávnu zmes v dávke približne od 10 – 30 g/m², podľa poškodenia a hustoty porastu.

REGENERÁCIA FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA

13

Vertikutácia vertikutačným rámom EUROGREEN

Vertikutácia strojom AMAZONE GRASSHOPER

Hĺbkové prevzdušnenie trávnika plnými / dutými hrotmi strojom VERTI-DRAIN

Aerifikácia bez prísevu / s prísevom strojom EUROGREEN RASENPERFORATOR

0000

Pieskovanie strojom EUROGREEN PORTAX 3000

Vyrezávač trávnika strojom HUSQVARNA SC 18

Smykovanie zaťahovacími sieťami

Aplikácia prípravkov proti zaburineniu, chorobám a škodcom

ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

14

Príprava automatického závlahového systému

Závlaha tvorí jeden zo základným činiteľov trvalej kvality ihriskových trávnikov. Kvalitná závlaha ihriskového trávnika znamená dodávať trávniku pravidelne a rovnomerne presné množstvo vody, ktoré trávnik potrebuje vo vegetačnom období bez prírodných zrážok na optimálny rast a vývoj. Závlaha resp. optimálna vlhkosť trávnika v správnom čase výrazne vplýva na kvalitu hracej plochy, hlavne na pružnosť a pevnosť vegetačnej vrstvy. Preto je inštalácia automatického závlahového systému dobrou investíciou, ktorá sa rýchlo vráti vďaka výrazne lepším herným vlastnostiam hracej plochy a v podobe trvalej kvality trávnika.

Závlahový systém pracuje samostatne a nezávisle od ľudského faktora, s minimálnymi nárokmi na obsluhu. Základ budúceho kvalitného závlahového systému tvorí spracovanie projektovej dokumentácie. Vypracovaniu projektovej dokumentácie predchádza zistenie existujúceho stavu, posúdenie vhodnosti i výdatnosti vodného zdroja, posúdenie NN zdroja a zameranie situácie. Na základe vstupných údajov je spracovaná projektová dokumentácia priamo na mieru.

Základné prvky automatického závlahového systému

Vodný zdroj Zavlažovanie futbalového ihriska štandardných rozmerov vyžaduje v suchých mesiacoch 35 – 55 m 3 závlahovej vody. Zdrojom vody môže byť potok, jazero, rieka, studňa, alebo viacero studní s automatickou kumuláciou vody do zbernej nádrže. Kvalita vody musí spĺňať základné parametre pre závlahovú vodu. Čerpacia stanica Čerpaciu stanicu tvorí hlavné čerpadlo, prípadne čerpadlá pomocné (podávacie). Parametre hlavného čerpadla vychádzajú z výpočtov tlakovo odberových pomerov závlahového systému. Najvhodnejšie sú čerpadlá ponorné. Súčasťou čerpacej stanice sú armatúry merania a regulácie, filtračná a vyfukovacia zostava. Čerpaciu stanicu ovláda centrálny rozvádzač s istiacimi a ochrannými prvkami proti chodu nasucho a preťaženiu. Do rozvádzača môže byť zabudovaný aj frekvenčný menič na reguláciu tlakových pomerov systému. Ovládacia jednotka Tento prvok systému pracuje v reálnom hodinovom i dátumovom čase. Ovládacia jednotka je štandardne napojená na 220 V. Zálohová batéria umiestnená v ovládacej jednotke zabezpečuje v prípade výpadku elektrickej energie zachovanie reálneho času v pamäťovej jednotke. Softvérové vybavenie ovládacej jednotky dovoľuje naprogramovať závlahové intervaly a dĺžku závlahových cyklov v rámci 24 hod. v 7 dňoch týždňa. Automatický senzor zrážok „mini-click“ ovplyvňuje podľa nastavenia zavlažovanie v období zrážkovej činnosti. Prehľadne umiestnené a označené tlačidlá na ovládacej jednotke umožňujú užívateľovi rýchlu a pohodlnú obsluhu systému z jedného miesta. Multifunkčný display LCD informuje o prebiehajúcej operácií nastavovania, príp. činnosti.

ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

15

0000 Výsuvné postrekovače Výsuvné postrekovače sú výsečové alebo plnokruhové, s jednou až štyrmi tryskami rôzneho priemeru. Postrekovače majú zabudovaný elektroventil, prípadne dekodér. Povrch postrekovačov tvorí poklop s umelým alebo prírodným trávnikom. V prípade špecifických podmienok alebo požiadavky zákazníka možno realizovať závlahu ihriska tiež nadzemnými postrekovačmi alebo mobilným postrekovacím zariadením ROLLCART. Podľa typu pohonu, mechanizmu rozstreku a tvaru sú výsuvné postrekovače rozdelené na: Závlahové potrubie Rozvody vody závlahového systému sú vedené potrubím HDPE a LDPE v tlakovej triede PN 10 a PN 16. Potrubie sa spája mechanickými spojkami alebo elektrofúznym zváraním. Na zváranie sa používajú elektrotvarovky a špeciálna zváračka vyvinutá pre tento účel. Závlahový detail – postrekovače Postrekovače sú samotným koncovým prvkom závlahového systému. Ich úlohou je optimálne pokrytie zavlažovanej plochy vodou. Vzhľadom k minimalizácii zásahov do vlastnej hracej plochy sa väčšinou používajú varianty postrekovačov s dostrekom cca. 30 m. Postrekovače sú vždy nastavované samostatne. To umožňuje optimálnu reguláciu závlahovej dávky pri rozdielnych požiadavkách trávnatej plochy na vlahu (napr. zatienenie tribúnou, rozdielne pedologické vlastnosti vegetačnej vrstvy). Najdôležitejšie kritérium na športových plochách tvorí požiadavka na bezpečnosť hráčov. Preto majú postrekovače v hracej ploche zabudovaný kryt s umelým alebo prírodným trávnikom. Okolo hracej plochy sú osadené postrekovače s bezpečnostným plastovým krytom. Spoločnosť EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o., realizuje dodávku a montáž automatických závlahových systémov popredného nemeckého výrobcu PERROT, ktorý reprezentuje svetovú špičku v oblasti závlahových systémov. Postrekovače používané na športové plochy sú výsuvné a môžu byť úderníkové alebo turbínové.

TURBÍNOVÉ

ÚDERNÍKOVÉ

PIESTOVÉ

HYDRA

TRITON

LVZ

VP3

Turbínové postrekovače radu „HYDRA“ sú najmodernejším produktom vo svojej triede. Ich prevádzka je neobyčajne tichá, vďaka centrálnemu vedeniu vody majú veľký dosah s nízkymi tlakovými stratami. Sú menej náročné na množstvo vody. Postrekovače s úderníkovým mechanizmom radu „TRITON“ a „LVZ“ sú prakticky nezničiteľné. Okrem bezkonkurenčnej spoľahlivosti vynikajú vysokou nákladovou efektivitou. Dobre znášajú mierne znečistenú závlahovú vodu (potok, rieka). Z hľadiska údržby sú veľmi jednoduché. Údržba sa vykonáva bevýkopovou technológiou pomocou jednoduchého náradia.

ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

16 Piestové postrekovače radu „VP“ majú jedinečný piestový pohon s mimoriadnym dostrekom, ktorý bol dosiahnutý prvýkrát u tohto typu postrekovačov. Postrekovače typu VP sa používajú hlavne na zavlažovanie veľkých plôch prírodných i umelých trávnikov. Predovšetkým tam, kde je požiadavka distribuovať závlahovú dávku na väčšiu vzdialenosť od postrekovača, bez možnosti umiestnenia postrekovačov do plochy trávnika.

Chladenie trávnikov s umelým povrchom

Všeobecne je známe, že údržba ihriska s umelým trávnikom nie je tak zložitá ako údržba ihriska s prírodným trávnikom. Jeho konštrukcia pozostáva z viacerých vrstiev kameniva, samotného umelého trávnika, do ktorého je zapracovaný gumogranulátový a pieskový zásyp. V teplých letných mesiacoch dochádza vplyvom slnečného žiarenia ku kumulácií tepla v telese ihriska s umelým povrchom, pričom teplota na úrovni trávnika môže v hraničných hodnotách dosiahnuť až 60 °C. Teplo vyžaruje z plochy ihriska do neskorých večerných hodín a vzduch nad plochou je výrazne suchý a horúci. Tým sa ihrisko stáva nepoužiteľné na tréningový proces. Riešením opätovného sfunkčnenia ihriska je schladenie plochy veľkým množstvom vody v krátkom čase. Z fyzikálneho hľadiska sa zvýši vlhkosť prostredia, a tým klesne jeho teplota. Firma PERROT vyvinula rad piestových výsuvných postrekovačov radu VP, ktoré dokážu distribuovať 26 až 70 m 3 vody na vzdialenosť 34 až 54 m, pri tlaku 4 až 8 barov. Pri trávnikoch s umelým povrchom to znamená, že nie je potrebné zabudovávať postrekovače do plochy ihriska. Piestový pohon zabezpečuje presné, plynulé a tiché chladenie plochy s neobmedzenou reguláciou rýchlosti rotácie.

90°

Elektronická funkcia SECTOR SCOUT umožňuje presnú kontrolu výkonu chladenia vo vopred nastavenom výseku. Čas zavlažovania teda nie je riadený časovým intervalom ale výsekom. K spusteniu a vypnutiu postrekovača dochádza vždy v jej stanovenej časti.

ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

17

Nadzemné postrekovače

Alternatívou v riešení zavlažovania trávnikov a iných plôch je zavlažovanie pomocou nadzemných postrekovačov. K dispozícii je ich kompletný sortiment, vrátane viacerých typov zostáv kvalitných skladacích trojnožiek, s integrovaným pripojením na vodu. Nadzemné postrekovače sú dostupné v rôznych kombináciách: plnokruhových alebo výsečových, s rôznym počtom a priemerom trysiek. Postrekovače sú rozdelené do piatich skupín podľa priemeru ich pripojenia:

½"

¾"

1 "

1 ½"

2 ½"

ZX 30

ZA 22

ZS 30

ZE 30

ZK 30

ZM 22

ZN23 D

ZA 7

ZA 22 W

ZB 22

ZE 30W

ZK 30 W

ZM 22 W

ZN 23 W

ZA 7W

ZA 22 D

ZB 22 W

ZE 30 F

ZN 45 W

0000

ZA 7 D

ZA 22 WF

ZB 22 D

ZE 30 WF

Bez ohľadu na to čo potrebujete zavlažovať, akú veľkú plochu, s akým dosahom, prietokom a tlakom, vždy vám dodáme spoľahlivé, ekologické a dlhodobo hospodárne riešenie. Či už pôjde o ploché spojky, trojnožky, potrubie, rýchlospojky, hadicové koncovky, spojovacie kusy, hydranty a ďalšie príslušenstvo, všetko obdržíte vo vysokej úrovni kvality i spracovania.

Ploché spojky

Trojnožky

FU/1

FO/2

FU/V

3 FG 70

3 FV 70

3 FC 70

3FG

FO/V

VWK 3

ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

18

Spojovací program k nadzemným postrekovačom

KSKR

KKM

KKMM

KKV

KMS-K

potrubie s rýchlospojkou

vonkajší diel nezostavený

vonkajší diel zostavený

vnútorný diel

hadicová koncovka

KVS-K

KMS-Si

KVS-Si

KMG

KVG

hadicová koncovka

hadicová koncovka

hadicová koncovka

spojovací kus

spojovací kus

KMR

KVR

KMF

KVF

KMF GÜ

spojovací kus

spojovací kus

spojovací kus

spojovací kus

spojovací kus

KVF GÜ

KMX

KKG

KVX

KKMKV

spojovací kus

koncovka so záslepkou

gumový tesniaci krúžok

záslepka

redukčný kus

KGMKV

KRKB

KZ x P

KZK

KT

predlžovací kus

koleno 90°, 45°, 30°

T-kus s priamym ventilom

ventil priamy

odbočovací kus

KDVT

KDMT

SLK

KRS

KSK

kus pre obrátenie

kus pre obrátenie

navrtávací pás (sedlo) s 1" stojany s/bez prípoja

sací kôš so

vonk. a ½" vnút. závitom

na postrekovač

spätnou klapkou

HUY

HOKL

hydrantový ventil

hydrantové vypúšťacie koleno, na výstupe s rýchlospojkou alebo vnútorným závitom

s 3" vnútorným závitom

ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

19

Mobilné zavlažovanie

Zavlažovanie ihriska mobilným zavlažovacím vozíkom s úderovým postrekovačom ROLLCART-V tvorí ekonomicky prijateľnú alternatívu výsuvných zavlažovačov. Nepotrebuje palivo ani elektrickú energiu. Vozík spúšťa do pohybu tlak vody, ktorý poháňa turbínu. Pohybovať sa začne hneď po spustení prívodu vody a pomaly napreduje pozdĺž upevneného nylonového lanka na konci určenej zavlažovanej oblasti. Na konci dráhy lanka zariadenie automaticky zastaví prívod vody a tým aj samotné zavlažovanie. Ak je kapacita zdroja vody dostatočná, je dobré mať na ihrisku dva vozíky.

Štart

Stop

38 m

Štart

Stop

 Prietok a spotreba 3 m³/ hod  Rýchlosť pohybu max. 20 km / hod  Postreková dĺžka 120 m  Min. a max. postreková šírka 28 – 36 m  Pracovný tlak 3,5 bar  Hmotnosť 33 kg

Hydrant

Vozík na hadice HOSECAR a vysokotlaková hadica s výpletom 1″

 Rozmery: 75 x 75 x 80 cm  Hmotnosť netto 24 kg  Hmotnosť so 100 m 1″ hadicou 69 kg  Hmotnosť s naplnenou 1″ hadicou: cca. 117 kg

MECHANIZÁCIA NA ÚDRŽBU FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA

20

Robot pre kosenie ihrísk

Udržiavať futbalové ihrisko bez nákladov na prevádzku kosačky, bez nákladov na povinnú ekologickú likvidáciu trávnej biomasy a zároveň výrazne zvýšiť kvalitu trávnika a ušetriť až 50% nákladov – to všetko je snom každého prezidenta či ekonóma futbalového klubu.

S týmto zámerom vyvinula, skonštruovala a úspešne dodáva spoločnosť EUROGREEN robotickú kosačku CUTCAT , pre automatické každodenné kosenie futbalového ihriska. CutCat je plne automaticky systém bez nutnosti obsluhy, nezávislý na dennej dobe a počasí. Cutcat kosí cez deň v noci i v daždi, s výnimkou počas tréningov a zápasov.

Každodenným kosením s minimálnou výškou rezu dochádza k výraznému, dlhodobému zvýšeniu kvality porastu trávnika. Trávnik je trvale hustý, kompaktný, znižuje sa výskyt burín v poraste. Likvidácia trávneho odpadu nie je potrebná z dôvodu následného zapracovania krátkych častí listov do vegetačnej vrstvy ako hnojivo. Výrazne sa zníži nevhodný, častý prejazd ťažkej techniky kosačky po trávniku a tým zhutňovanie vegetačnej vrstvy. To všetko zlepšuje vlastnosti trávnika a zvyšuje schopnosť hernej zaťaženosti ihriska. CutCat má vlastný inteligentný software. Automatický začiatok a voľba času kosenia a jednotlivých dní v týždni prebieha naprogramovaním v jednoducho nastaviteľnom menu. Vymedzenie plochy kosenia zabezpečuje po obvode ihriska zabudovaný indukčný kábel. Kosenie prebieha náhodným výberom cesty, pričom sa CutCat vyhýba všetkým prekážkam. Táto robotická kosačka automaticky analyzuje pokles kapacity batérie a následne zachádza do nabíjacej stanice. Po dobití sa vráti k prerušenej činnosti a pokračuje v kosení. Lokálnym lokalizačným systémom GPS je zariadenie chránené proti odcudzeniu. Nezanedbateľnou je ekonomická výhoda používania kosačky CutCat a šetrnosť k životnému prostrediu. Zhruba 50% nákladov na údržbu trávnikovej plochy odčerpajú náklady spojené s tradičným kosením a ekologickou likvidáciou trávneho odpadu. Tieto náklady možno výrazne redukovať, pretože CutCat ročne ušetrí ekvivalent zhruba 900 – 1 200 kg CO 2 , čo zodpovedá 10 000 km jazdy osobného auta.

 Výkon: 12 000 m 2 / deň  Počet elektromotorov pojazdu : 2  Záber kosenia: 100 cm

 Akumulátor: dobíjací 24 V / 15 Ah  Spotreba: cca. 500 kWh ročne  Doba nabíjania: cca. 2 hodiny  Nabíjacia stanica: 30V / 0,5 Ah  Kryt: nárazuodolný plast ABS, proti UV  Kolesá: Ø 45 cm  Rozmery v cm (š / d / v): 120 / 130 / 50  Hladina hluku: <69 db  Hmotnosť: 43,6 kg

 Výška kosenia: 22 – 95 mm  Počet stupňov nastavenia: 12  Svahová dostupnosť: až 45%  Rýchlosť: 3,6 km / hod  Rýchlosť pred prekážkou: 1,8 km / hod  Počet žacích hláv: 5 s 3 nožmi s prekrývajúcim rezom

MECHANIZÁCIA NA ÚDRŽBU FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA

21 Každý profesionál vie, že bez profesionálneho náradia nie je profesionálna práca možná. EUROGREEN ponúka dostatok náradia a strojov pre údržbu ihriskového trávnika. Sú špecifické nielen svojim použitím, ale i konštrukčnými vlastnosťami. Týmto je v maximálnej miere zabezpečená efektivita údržby trávnika, bezpečnosť, hospodárnosť a úspora času. EUROGREEN samozrejme spĺňa všetky vysoké požiadavky na bezpečnostné štandardy, či už ide o kvalitu materiálu, kvalitu spracovania, ale aj pracovnú ergonómiu.

Rozmetadlá hnojív

Hlavným dôvodom pre použitie rozmetadla pri aplikácii hnojív je rovnomernosť a presnosť aplikácie, pri ktorej nehrozí poškodenie trávnika a trávnik rastie rovnomerne na celej ploche s aplikovaným hnojivom.

Aplikácia hnojiva rozmetadlom je efektívna len ak sa realizuje rovnakým smerom, pričom je po celý čas potrebné zachovať rovnakú rýchlosť.

ROTARY 5 – profesionálne rozmetadlo je vhodné pre stredné a veľké športové trávniky. Vyniká robustnosťou, spracovaním, použitými materiálmi, jednoduchou manipuláciou a výkonom (až 1.000 m² za 5 minút), v kombinácii s presným dávkovaním a rovnomernou aplikáciou. Presná stupnica umožňuje správne nastavenie a zabezpečuje aplikáciu trávnikového hnojiva podľa konkrétnej potreby trávnika. Zásobník je vyrobený z pevného odolného plastu, kovová konštrukcia je ošetrená práškovým lakom.

 Objem zásobníka: 38 l  Šírka záberu: 2,7 až 3,7 m  Hmotnosť: 14 kg

 Aplikačný systém: rotačný tanier  Kolesá: pneumatiky so vzdušnicami

ROTARY 40 RS určené pre menšie a stredné trávnaté plochy, je obľúbené pre jeho jednoduchú obsluhu, presné dávkovanie a ľahký pohyb aj po členitom teréne. Zásobník je vyrobený z pevného odolného plastu, kovová konštrukcia je ošetrená práškovým lakom. Presná stupnica umožňuje správne nastavenie a zabezpečuje aplikáciu trávnikového hnojiva podľa konkrétnej potreby trávnika.

 Objem zásobníka: 22 l  Šírka záberu: 2,4 m  Hmotnosť: 7 kg

 Aplikačný systém: rotačný tanier  Kolesá: pneumatiky so vzdušnicami

MECHANIZÁCIA NA ÚDRŽBU FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA

22

Sejačka na trávu

Výsev tvorí najdôležitejšiu operáciu pri zakladaní trávnika. Kvalita výsevu ovplyvňuje budúcu rovnomernosť vzchádzajúceho porastu.

Profesionálny ŠTRBINOVÝ APLIKÁTOR vyvinutý vývojovým oddelením EUROGREEN je kvalitný a výkonný pomocník pri zakladaní trávnikov. Zabezpečí rovnomernú a presnú aplikáciu trávnikového osiva s plynule nastaviteľnou stupnicou dávkovania, podľa konkrétnych potrieb výsevu. Presnosť zabezpečuje sypacia štrbina z nerezovej ocele s presným otváraním a trojramenný miešací hriadeľ. Sklopný kryt s veľkým okienkom chráni obsah nádoby na osivo pred nečistotami a vlhkosťou.

Vyrába sa v dvoch variantoch:  rozmer 88 cm, šírka záberu 70 cm, obsah 40 litrov, hmotnosť 22 kg  v rozmer 122 cm, šírka záberu 100 cm, obsah 53 litrov, hmotnosť 25 kg

Vertikutátor

Vertikutácia je po kosení najdôležitejším krokom v starostlivosti o trávnik. Vertikutáciou sa zvyšuje cirkulácia vzduchu, zrýchli sa tiež priesak vody a živín do vegetačnej vrstvy. Výsledkom je lepšie zakorenenie rastlín a podpora odnožovania. Vertikutácia znižuje riziko chorôb.

PROFI VERTIKUTÁTOR UV-P je z hľadiska použiteľnosti a efektivity jednotka na trhu. Vhodný je predovšetkým pre športoviská. Má vynikajúcu manévrovateľnosť na veľkých i malých plochách. Vďaka robustnej konštrukcii a vzdušnicovým pneumatikám, v spojení s výkonným, spoľahlivým a takmer bezúdržbovým motorom HONDA je pre užívateľa zárukou rýchlej a bezproblémovej vertikutácie. Ďalšou neoceniteľnou prednosťou sú 4 rýchlo vymeniteľné hriadele slúžiace k dokonalému výsledku.

Kombinovaný hriadeľ

Cepový hriadeľ

Frézovací hriadeľ

Zametací hriadeľ

 Motor: GX 160 OHV Honda  Pracovný záber: 46 cm  Šasi: robustné, oceľové, lakované  Hmotnosť: 70 kg

 Obsah / výkon: 163 cm³ 4,0 kW (5,5 HP) pri 3.600 ot./min  Kolesá: so vzdušnicami, uložené v guľôčkových ložiskách  4 vymeniteľné prac. hriadele ako voliteľné príslušenstvo  Vymeniteľné náhradné nože ako voliteľné príslušenstvo

MECHANIZÁCIA NA ÚDRŽBU FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA

23

Prevzdušňovacia brána

Využívaním trávnika, jeho kosením a prirodzeným odumieraním listov vzniká trávna plsť. Plsť v trávniku vytvára vrstvu, ktorá môže dosiahnuť niekoľko centimetrov. Táto vrstva plsti zhoršuje, až zabraňuje priestupnosti vody, výmene plynov, korene rastú bližšie pri povrchu, pričom sa znižuje intenzita ich rastu. Trávnik sa „dusí“, zhoršujú sa funkčné a vzhľadové aspekty, zvyšuje sa náchylnosť k hubovým chorobám. Počas suchého obdobia trávnik nemá vlastné zásoby vody a hneď vysychá. Naopak v období dažďov voda nevsakuje, nevytvára sa jej zásoba, vzniká prostredie pre vznik trávnatej plesne. Odstránenie trávnej plsti zabezpečí hustý, odolný trávnik s lepšou výmenou vzduchu, lepšou priepustnosťou vody, menším množstvom buriny a nižším rizikom nákazy chorobami. Trávnik je omnoho odolnejší, pretože hmota koreňov rastie – a to do hĺbky.

Prevzdušňovacia brána slúži na odstránenie trávnej plsti, so súčasným vyrovnaním nerovností spôsobených hrou a činnosťou krta i dážďoviek. Zabezpečí prísun vzduchu aj živín do koreňovej sústavy. Prevzdušňovacou bránou možno zapracovávať piesok do plochy ihriska. Ide o robustnú oceľovú konštrukciu s vymeniteľnými pružinami, uloženú na otočných, výškovo nastaviteľných kolesách so vzdušnicami. Uchytenie za ťažné zariadenie možno riešiť pomocou nosiča – čelným hydrozávesom alebo ojom s okom, prípadne čeľusťovou spojkou. Odporúčaná pracovná rýchlosť je 25 km/h. Varianty v rozmeroch sú: 110 / 105 cm alebo 195 / 150 cm. Smykovaním zlepšujeme povrchovú časť ihriska, urovnávame a vypĺňame drobné nerovnosti povrchu ihriska a pieskovaním vylepšujeme zloženie vegetačnej vrstvy trávnika. Viacúčelový smyk je zložený z troch častí:  nastaviteľného nosného rámu  systémových dielov s variabilným zložením, ktorými možno vytvoriť pracovnú plochu 180 / 180 cm alebo 270 / 180 cm  páru trubiek k nosnému rámu v dĺžkach 180 alebo 270 cm pre zavesenie systémových dielov Smykovacia článkovaná sieť slúži k zasmykovaniu piesku, osiva alebo granulátu hnojiva do vegetačnej vrstvy a vyrovnáva poškodený povrch ihriska. Pohyblivé články sa prispôsobujú nerovnostiam. Vyrobená je z pozikovanej nehrdzavejúcej ocele. Výhodou je samočistiace a bezúdržbové zhotovenie s dlhou životnosťou. Sieť možno ťahať po trávniku aj bežnou kosačkou. Vyrába sa v štyroch rozmerových variantoch s hmotnosťou:  900 x 900 mm / 5 kg

Viacúčelový smyk

Smykovacia sieť

 1 200 cm x 1 200 cm / 10 kg  1 200 cm x 1 800 cm / 20 kg  2 400 cm x 1 800 cm / 35 kg

MECHANIZÁCIA NA ÚDRŽBU FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA

24

Linajkovacie zariadenia

EUROGREEN vám ponúka najefektívnejší systém linajkovania športových ihrísk. Ide o zariadenia, ktoré tvoria na zelenom podklade trávnika brilantné biele čiary a majstrovsky ho prezentujú. Predstavujeme vám tri špičkové linajkovače, v troch variantoch aplikácie. Samozrejme, že aj tieto, zariadenia, ako aj celý strojový program EUROGREEN spĺňa vysoké požiadavky európskych bezpečnostných noriem z hľadiska kvality materiálu, spracovania a ergonómie. Profesionálne linajkovanie športových ihrísk je súčasťou vývojovej línie Eurogreenu už 25 rokov. LINOGOLD 2 umožňuje začať linajkovať ihneď po pripojení nádoby so superkoncentrátom farby GOLDLINE od firmy EUROGREEN.

Robustný stroj prvotriednej kvality pre ostré, presné a úsporné linky umožňuje nastaviť ich šírku a výber sýtosti v troch intenzitách: základnej, strednej a top. Pomocou ručnej páky je možné použiť linajkovací kotúč. Kolesá so vzdušnicami a ložiskami umožňujú vynikajúcu stabilitu. Úložný priestor pre čerpadlo, batériu a príslušenstvo je kompletne skrytý. Príslušenstvom je kolík a lanko pre stredový kruh, nabíjačka, základná, stredná a horná dýza pre požadovaný výsledok značenia. Hmotnosť linajkovačky je 30 kg.

LINOROLL 2 s veľmi jednoduchou obsluhou i údržbou. Možno ním vytvárať linajky široké 50, 70, 100 a 120 mm.

Rôzne šírky linajkovania umožňuje univerzálny nanášací valec s vymeniteľným prenášacím a značkovacím valcom v šírkach 50, 70, 100 a 120 mm. Hospodárnosť linajkovania je dosiahnutá vďaka farbe s vysokou koncentráciou v nádrži s objemom 12 l. Kolesá so vzdušnicami a ložiskami umožňujú vynikajúcu stabilitu a manévrovateľnosť. Linajkovačka s hmotnosťou 25 kg má nastaviteľnú výšku riadidiel. Štandadná dodávka ponúka variant:

 LINOROLL 2 – 10 cm  LINOROLL 2 – 12 cm

MECHANIZÁCIA NA ÚDRŽBU FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA

25

Značkovacie farby

K linajkovacím zariadeniam neodmysliteľne patria farby a značky do trávnika. K dispozícii sú koncentráty farby pre rôzne typy športových ihrísk. Neobsahujú spojivá, rozpúšťadlá, neobsahujú žiadne konzervačné látky. Vďaka tomu sú plne ekologické a šetrné k životnému prostrediu. Majú vynikajúcu priľnavosťou a odolnosťou proti dažďu. Brilantne perlovo biela farba je dosiahnutá kombináciou špeciálnych bielych pigmentov. Vďaka priedušnému povrchu je farba úplne kompatibilná s trávou. I keď obalia celý list, rastlina môže dýchať. Rastom trávnika a pravidelným kosením linka pomaly mizne. Špeciálne pre futbalové ihriská pripravil EUROGREEN dva koncentráty.

 GOLDLINE je superkoncentrát bez pridanej vody. Vďaka vysokej úspornosti vystačí 5 kg obsah balenia na 2 až 3 futbalové ihriská. Sú určené pre linajkovacie zariadenie LINOGOLD.  PERLWEISS je koncentrát s pridanou vodou. Z dôvodu vysokého výnosu postačuje obsah balenia 15 kg na 3 až 6 ihrísk, čo je značne ekonomické.

Značky do trávnika PLIFIX

Značky PLIFIX do trávnika sú vyrobené pre trvalé vytýčenie dôležitých bodov na ploche ihriska tak, aby každé linajkovanie bolo presné a rýchle. Značky sú vyrobené z UV-stabilných plastov v rôznych farebných vyhotoveniach. Inštalácia sa vykonáva za pomoci špeciálneho nástavca, ktorý pomáha so zabudovaním značky do plochy ihriska. Veľmi vhodné sú značky pre trávnaté ihrisko s malými turbínovými postrekovačmi v ploche, ktoré môžete značkami trvalo označiť. Tým obmedzíme možnosť poškodenia postrekovača pri regenerácii alebo práci na ihrisku.

Značky PLIFIX sú v sade 25 ks a vo farbách: červená, biela, žltá.

MECHANIZÁCIA NA ÚDRŽBU FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA

26

Sondy a opravné náradie na trávniky

Dozvedieť sa viac o zdravotnom stave trávnika, jeho kondícii a včasnými opatreniami predchádzať jeho chorobám, či iným komplikáciám, znamená mať k dispozícii vhodný, na to určený inštrumentár. Z tohto dôvodu spoločnosť EUROGREEN vyhotovila špeciálne nástroje, ktoré diagnostiku stavu trávnika výrazne uľahčia a pomôžu pri jeho drobných opravách.

1

2

3

4

5

6

Sonda na odber pôdnych vzoriek (obr. 1) umožňuje jednoduchý odber vzoriek potrebných na stanovenie zloženia pôdy, hladiny živín a hodnoty pH. Možno ju tiež použiť pre zhodnotenie profilu vegetačnej vrstvy alebo určenie jej vodopriepustnosti a posúdenie zakorenenia trávnika. Pracovná hĺbka je do 25 cm, otvor má priemer 1,3 cm. Sada sa skladá z pôdnej sondy s kalibrovaním po 5 cm a čistidla, ktoré pomáha vzorku ľahko vybrať zo sondy a umiestniť do igelitového vrecka. Sonda na zisťovanie fyzikálnych vlastností pôdy (obr. 2) je vybavená praktickým ejekčným mechanizmom pre šetrné odobratie vzoriek. Meria sa ňou hrúbka vegetačnej vrstvy, určuje jej vodopriepustnosť a posudzuje zakorenenie trávnika. Pracovná hĺbka je do 20 cm, otvor má priemer 8 cm. Sonda na zisťovanie pôdneho profilu pôdy (obr.4) slúži k zhodnoteniu koreňového systému, k stanoveniu priepustnosti vody a k analýze penetrácie koreňov. Následné vyhodnotenie prebieha vyskrutkovaním rýľa z rukoväte. Odber vzorky pôdneho profilu je možný až do hĺbky 20 cm. Vidly na opravu poškodeného trávnika (obr. 5) sú ideálne na opravu jeho poškodených miest, hlavne tzv. kĺzačiek. Slúžia taktiež na rýchle prevzdušnenie a uvoľnenie čiastočne zhutnených plôch. Ide o mimoriadne pevnú konštrukciu s vystuženou podnožkou. Celková dĺžka je 90 cm a šírka 11 cm. Vypichovač mačiny (obr. 6) uľahčuje prácu pri opravách poškodených miest v trávniku menšieho rozsahu. Poškodené miesto presne vyreže a vyberie. Následne sa do neho vloží novovyrezaná mačina z iného miesta s rovnakými rozmermi. Veľkosť opravy je 10 x 15 cm, do hĺbky 7 cm. Sonda na zisťovanie zhutnenia (obr. 3) umožňuje včasné zistenie zhutnenia vegetačnej vrstvy a zhodnotenie koreňovej sústavy. Pracovná hĺbka je do 70 cm.

VYBAVENIE FUTBALOVÉHO IHRISKA

27 Od projektu, cez výstavbu futbalového ihriska, od športového vybavenia až po športové pomôcky. Všetky dodané produkty sú certifikované výrobky, spĺňajú podmienky najvyššej kvality a bezpečnosti. Použité konštrukčné materiály a ich precízne vyhotovenie predchádza zraneniam a dotvára plnohodnotný zážitok zo športovej aktivity. Kvalitné vybavenie športovými pomôckami výrazne ovplyvňuje kvalitu tréningového a herného procesu.

Futbalové brány

Futbalové bránky s rozmermi 7,32 x 2,44 m v zemných puzdrách , určené na využitie v súťažných zápasoch organizovaných SFZ, UEFA a FIFA, podľa predpisu EN 748 s GS certifikáciou. Z ponuky si možno vybrať:

Typ 1 – s voľným zavesením siete

 Stabilné napínacie stĺpy z hliníka, vrátane zemných puzdier s viečkami  Oválny profil rámu 120 x 100 mm, rozoberateľný, v rohoch zvarený a vystužený oceľovou vložkou, čo zabezpečuje konštrukcii tuhosť a robustnosť  Zemný napínací rám ako doplnková výbava pre rôzne hĺbky siete (1,5 m, 2,0 m)  Povrchová úprava v dvoch variantoch: strieborne eloxovaná alebo bielo lakovaná  Integrovaný systém uchytenia siete, bez nutnosti vkladať háčiky  Oválny profil rámu 120 x 100 mm, rozoberateľný, v rohoch zvarený, vystužený oceľovou výstuhou, čo zabezpečuje konštrukcii tuhosť a robustnosť  V ponuke je tiež variant celozvareného rámu  Sieťové ramená z hliníkovej trubky a krátkej vzpery, vrátane spojovacieho materiálu  Zemný napínací rám ako doplnková výbava pre rôzne hĺbky siete (1,5 m, 2,0 m)  Povrchová úprava je v dvoch variantoch: strieborne eloxovaná alebo bielo lakovaná  Integrovaný systém uchytenia siete, bez nutnosti vkladať háčiky

Typ 2 – s horným ramenom pre sieť

Varianty zemného napínacieho pásu pre upevneniu siete k zemi

Štandardné

Ligové

MS/ME

Made with FlippingBook Ebook Creator