Katalóg DENTAPEN - kompaktný prístroj na dentálnu anestézu

Katalóg DENTAPEN

DENTÁLNA ANESTÉZA Bezbolestná, jednoduchá, bezkáblová

PRE VAŠICH PACIENTOV

Kritériom č . 1 pri výbere zubného lekára je: „Lekár, ktorý doká ž e aplikova ť bezbolestnú anestézu.” Ako sú zubní lekári posudzovaní pacienta mi, St Georges J, Dent Today 2004.

Tlak (N/mm2)

Boles ť

Manuálna injekcia

Injekcia pomocou Dentapen

Č as

Kontrolovaná injekcia

Lepšie výsledky

Zní že né ved ľ ajšie ú č inky

Minnimalizované znecitlivenie

Oto č ný barel pre lepšiu polohu skosenia

Bat éria až p re 100 pacientov

2 roky záruka

Autoklávovate ľ né nízke prevádzkové náklady

Kompletný set Dentapen

Ref.

Metric hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK01.2/M lmperial hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK01.2/I Na objednávku vysoko doporu č ené: Ochranné obaly x 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PS01

Dentapen®x1

Finger grip x5

Finger grip for nerve block x2

Cartridge holders 1.7ml metric or imperial hub x7 Ba ery x3 lncludes: 25 protec ve sleeves

Navrhnuté pre EFEKTÍVNOS Ť

✓ Autoklávovate ľ né príslušenstvo ✓ Univerzálny: všetky techniky ✓ Ak vácia a uchopenie: ako injek č ná strieka č ka alebo pero ✓ Napájanie z batérie ✓ Ak vna aspirácia ✓ Bezšnúrové prevedenie, kompaktný a ľ ahký: iba 5Og

Jednoduché nastavenie

SKUTO Č NÁ VE Ľ KOS Ť

Pomalá – 90 sek./mL Stredná – 60 sek./mL Rýchla – 30 sek./mL

lntraligamentálny re žim Nábehový re žim – tok anestézie sa postupne zvyšuje pre úplne bezbolestný postup Návrat do východiskovej pozície

PRE VÁS

Špi č ková technológia C CLAD* pre pokro č ilú dentálnu anestéziu Riadená po č iato č ná sila a konštantný prietok pre hladšie vstreky: – zvyšuje úspešnos ť anestézie a šetrí č as

Po č ita č ový snima č spätnej väzby tlaku: – upravuje rýchlos ť injekcie v závislos od tlaku tkaniva

Ď alšie výhody: – umo žň uje náro č né injekcie: intralgementárne – vykonáva aspirácie pre bezpe č ný postup – znižuje rizi ko pracovných úrazov: tendini da, artri da – zvláda úzkos ť pacienta

VIAC

MENEJ

BOLESTI STRESU, ÚZKOSTI ZNECITLIVENIA

PRIATE Ľ SKÝ K DE Ť OM

SPOKOJNÝCH PACIENTOV

ODPORÚ Č ANÍ

*po č íta č om riadený pristroj na lokálnu anestéziu

@dentapen_injector Juvaplus Dentapen www.dentapen.ch

R O B O T I C K É S T R I E K A Č K Y

Distribúcia pre SR:

Senická cesta 92, 974 01 Banská Bystrica, tel: +421905610932 e mail: prodent@prodent.sk www.prodent.sk

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker